2012 Απόφαση 564

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 564/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» ,
προϋπολογισμού 200.000,00 € .
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5074/3-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του όγδοου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 564: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ΄αριθμ. 2280/ 10-7-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής :
1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Την αριθμ πρωτ. οικ Δ.Δ. 4489/19-10-2011 απόφαση Περιφέρειας Α.Μ.Θ/Δνση Δοιίκησης περί ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
6. Την αριθμ Δ3β/0/13/3-ΚΜ/25-1-2012 απόφαση του Υ.Υ.Μ. & Δ/Δ/νση Δ3/Τμήμα (β), με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 200.000,00 € από τις πιστώσεις του Τ.Ε.Ο. Α.Ε με κωδικό αριθμό του φορέα 323, για την εκτέλεση του έργου του θέματος, και ορίστηκε Δ/νουσα Υπηρεσία η Δ.Τ.Ε της Περιφέρειας Α.Μ.Θ και Προϊσταμένη Αρχή ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
7. Τη με αριθ. 162/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας και τα τεύχη δημοπράτησης, καθώς και η δημοπράτηση του έργου του θέματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ.1543/7-5-2012 περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου του θέματος που δημοσιεύθηκε όπως ορίζει ο νόμος.
9. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 421/7-2-2012 έγγραφό μας προς τους φορείς για ορισμό εκπροσώπων τους στις Επιτροπές διεξαγωγής διαγωνισμών.
10. Το αριθμ. πρωτ. 162/9-2-2012 έγγραφο της ΠΕΣΕΔΕ, με το οποίο ορίσθηκε τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του ως εκπρόσωπος για την διεξαγωγή του διαγωνισμού..
11. Την αριθ. 293/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου του θέματος.3
12. Το γεγονός ότι δεν διεξήχθη ο διαγωνισμός την 29-5-2012, διότι δεν προσήλθε καμία εργοληπτική επιχείρηση να καταθέσει προσφορά.
13. Την αριθ.373/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε το από 29-5-2012 πρακτικό άγονου διαγωνισμού του έργου του θέματος και ορίσθηκε ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού το αργότερο 10 ημερολογιακές ημέρες από της κοινοποιήσεως της απόφασής της στην υπηρεσία μας.
14. Το αριθ. Πρωτ. 2060/22-6-2012 έγγραφο της Δ.Τ.Ε/Π.Α.Μ.Θ προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν τεύχη δημοπράτησης, με το οποίο τους γνωστοποιήθηκε η 2-7-2012 ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
15. Το αριθμ. πρωτ. 2061/25-6-2012 έγγραφό της Δ.Τ.Ε/Π.Α.Μ.Θ προς τα μέλη της επιτροπής, με το οποίο ειδοποιήθηκαν να παρευρίσκονται στην υπηρεσία στις 2-7-2012 για την διενέργεια του διαγωνισμού.
16. Την από 2-7-2012 διενέργεια του διαγωνισμού του υποέργου του θέματος.
17. Το αριθμ πρωτ. 2184/3-7-2012 έγγραφο της Δ.Τ.Ε/Π.Α.Μ.Θ προς τις Τράπεζες και Ταμεία, με το οποίο ζητείται ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο διαγωνισμό του έργου του θέματος και τις απαντήσεις αυτών ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές είναι έγκυρες.
18. Την από 10-7-2012 αναφορά του Προέδρου, με την οποία μας υποβλήθηκαν το από 2-7-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο πίνακας διαγωνιζομένων, οι πίνακες ελέγχου ομαλότητας και όλα τα στοιχεία των διαγωνιζομένων στην εν λόγω δημοπρασία.
19. Το από 2-7-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω υποέργου που έγινε με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας, από το οποίο προκύπτει ότι:
(α) Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος τρεις (3) εργοληπτικές επιχειρήσεις.
(β) Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό η επιτροπή έλεγξε την πληρότητα των υπογραφών-μονογραφών στις προσφορές των διαγωνιζομένων καθώς και την ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και έκανε έλεγχο ομαλότητας τιμών. Από τον έλεγχο της ορθότητας και της πληρότητας των δικαιολογητικών προέκυψε ότι όλες οι προσφορές γίνονται δεκτές..
(γ) Από τον πίνακα διαγωνιζομένων προκύπτει ότι μειοδότρια αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 12,00 %. 20. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. Κατόπιν των ανωτέρω

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» , προϋπολογισμού 200.000,00 € , με μειοδότρια την εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ», που προσέφερε συνολικό ποσό 93.047,40 € (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση απολογιστικά ασφάλτου και Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση 12,00%.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» , προϋπολογισμού 200.000,00 € , με μειοδότρια την εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ», που προσέφερε συνολικό ποσό 93.047,40 € (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση απολογιστικά ασφάλτου και Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση 12,00 %. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 564/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 622 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 11:02
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 563 2012 Απόφαση 565 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή