2012 Απόφαση 563

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 563/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή κτιρίου κτηνιατρικού κέντρου Σουφλίου».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5074/3-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του έβδομου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 563: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Έβρου με έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής :
1. Το από 26/6/2012 Πρακτικό Δημοπρασίας του ανωτέρω έργου.
2. Το από 03/7/2012 Πρακτικό Ολοκλήρωσης Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
3. Τις διατάξεις της παρ. 10, του άρθρου 22, του Ν. 3669/2008, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».
4. Το άρθρο 4, παρ. 4.1.ι, της Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας του ανωτέρω έργου.
5. Το γεγονός ότι πήραν τεύχη του δημοπρατούμενου έργου, 8 εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα υπήρξεενδιαφέρον.
6. Το γεγονός ότι συμμετείχαν στο διαγωνισμό, 3 εργοληπτικές επιχειρήσεις και επομένως υπήρξε επαρκής συναγωνισμός.
7. Την οικονομική προσφορά (έκπτωση 3%) του τελικού μειοδότη.

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» και την κατακύρωση του έργου στον τελικό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση ΄΄ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ΄΄, με έκπτωση 3%, η οποία κρίνεται ικανοποιητική λόγω της φύσης του έργου (πρόκειται για επισκευή υφιστάμενου κτιρίου, όπου οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κτιρίου), αλλά και του μικρού του προϋπολογισμού. Ενδεχόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, δεν θα επιφέρει σημαντική μείωση στο κόστος του έργου, αλλά αντιθέτως θα επιφέρει καθυστέρηση στην εκτέλεσή του.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 8 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει το Πρακτικό της Δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή κτιρίου κτηνιατρικού κέντρου Σουφλίου» και την κατακύρωση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΄΄ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ΄΄, με έκπτωση 3%.
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχελής, μειοψήφησε ψηφίζοντας Λευκό διότι έχει μικρή έκπτωση. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 563/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 438 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 11:12
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 562 2012 Απόφαση 564 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή