2012 Απόφαση 565

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 28 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 565/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση δαπανών της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5074/3-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του ένατου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 565 : Εισηγούμενη το ένατο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε.Έβρου με το υπ΄αριθμ. 4082/ 8-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 9παρ.1 εδάφιο στ΄) του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
2. Την αριθμ. 19/14-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμόν 240/2011, σύμφωνα με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών, ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών για ποσά μέχρι των 5.000,00 €, στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-12 (ΦΕΚ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 25009/50/ΕΚ», το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 μεταβιβάζοντας την αρμοδιότητα της έγκρισης δαπανών και την διάθεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή.
4. Την ανάγκη έγκρισης των δαπανών της Π.Ε. Έβρου, προκειμένου να αποσταλούν στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Έβρου. Κατόπιν των ανωτέρω

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των δαπανών της Π.Ε. Έβρου, προκειμένου να αποσταλούν στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Έβρου και να καταστεί δυνατή η ενταλματοποίησή τους, όπως αυτές παρουσιάζονται στο συνημμένο πίνακα.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 6 υπέρ και 3 λευκά )

Εγκρίνει τις δαπάνες της Π.Ε. Έβρου, προκειμένου να αποσταλούν στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού
Ελέγχου στο Νομό Έβρου και να καταστεί δυνατή η ενταλματοποίησή τους, όπως αυτές παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα:

.............................

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 529 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 10:58
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 564 2012 Απόφαση 566 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή