Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 506

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 506/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της Προμελέτης Οδοποιίας και Γεωλογικής Μελέτης στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη νέας γέφυρας στην επαρχιακή οδό Νο 13β, στην περιοχή οικισμού Μίσχου».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιουλίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.4591/16-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 6)Χρήστος Τρέλλης μέλος Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1), Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος , οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 506: Εισηγούμενη το δέκατοέβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ΄αριθμ.Δ.Τ.Ε. 1142 π.ε. /20/6/2012 έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
1. Με την υπ' αρ. 186/πρ.26/3-12-2010 Απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης και με το από 23-12-2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, ανατέθηκε στα συμπράττοντα γραφεία μελετών
ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από τον ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ)
ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
η εκπόνηση της μελέτης του θέματος. Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των 167.312,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.).
2. Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση των επί μέρους μελετών (Τοπογραφική, Συγκοινωνιακή, Στατικών, Υδραυλική, Γεωτεχνική, Γεωλογική και Περιβαλλοντική), που σκοπό έχουν
Α) Να μελετηθεί η κατασκευή νέας γέφυρας στη επαρχιακή οδό Νο 13β επί του ποταμού Τραύου στην περιοχή του οικισμού Μίσχου, έτσι ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια, δεδομένου ότι η παλαιά γέφυρα που βρίσκεται 600 m περίπου ανάντη, έχει περιορισμένο πλάτος και επί πλέον έχει παρουσιάσει προβλήματα ρηγμάτωσης και υποσκαφής.
Β) Να αντικατασταθεί η παλαιά αυτή γέφυρα με τεχνικό κιβωτοειδούς διατομής, το οποίο θα εξυπηρετεί με ασφάλεια και επάρκεια τις μελλοντικές πλημμυρικές ροές. 3. Στα πλαίσια εκπόνησης της εν λόγω μελέτης, ο Ανάδοχος υπέβαλε την Προμελέτη Οδοποιίας και τη Γεωλογική μελέτη, το περιεχόμενο των οποίων αναλύεται παρακάτω :
Α. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Η Προμελέτη Οδοποιίας μήκους οδού 767,00 m περιλαμβάνει τα κατωτέρω τεύχη και σχέδια, όπως ορίζεται στο Π.Δ. 696/1974 :
 Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:1000 και 1:500
 Μηκοτομή της κύριας οδού σε κλίμακες 1:1000/1:100
 Μηκοτομή των τμημάτων των δύο κόμβων που σχηματίζονται σε κλίμακες 1:1000/1:100
 Διατομές της κύριας οδού σε κλίμακα 1:100
 Διατομές των τμημάτων των δύο κόμβων που σχηματίζονται σε κλίμακα 1:100
 Τυπική διατομή σε κλίμακα 1:50
 Τεχνική Έκθεση
 Αναλυτική Προμέτρηση
 Αναλυτικός Προϋπολογισμός
 Πίνακες χωματισμών
 Προμέτρηση και Προϋπολογισμός
Επισημαίνεται ότι με τη χάραξη που προτείνει η Προμελέτη Οδοποιίας
■ Βελτιώνεται η οδική ασφάλεια, καθώς αποφεύγονται οι απότομες στροφές της παλαιάς χάραξης
■ Μειώνεται ο χρόνος μετακίνησης, καθώς η νέα χάραξη είναι κατά 800 m συντομότερη της παλαιάς
■ Αποφεύγεται η διέλευση των διερχόμενων οχημάτων από τον οικισμό Μίσχου
Τέλος, το πλάτος κυκλοφορίας της οδού θα ανέλθει στα 7,50 m, ενώ είναι αναγκαία η κατασκευή δύο κόμβων (ανατολικά και δυτικά του Τραύου αντίστοιχα), οι οποίοι θα επιτρέπουν τις μετακινήσεις από και προς τον οικισμό Μίσχου.
Β. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Το αντικείμενο της Γεωλογικής μελέτης σύμφωνα με το τεύχος Προεκτιμώμενης αμοιβής, είναι ο καθορισμός των πλέον κατάλληλων χώρων λήψεως αδρανών υλικών, τα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο. Έτσι, προτείνονται τρεις διαφορετικές θέσεις λήψεις υλικών, ενώ στη συνέχεια γίνεται η αξιολόγησή τους αναφορικά με την ποιότητα των υλικών, τη διαθεσιμότητά τους και την απόσταση τους από το χώρο του έργου. Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται από γεωλογικούς χάρτες και φωτογραφίες των αντίστοιχων προτεινόμενων θέσεων.
4. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση της εν λόγω μελέτης με την υπ’ αρ. 7/26/19-6-2012 Γνωμοδότησή του.
5. Μετά τα ανωτέρω και επειδή τόσο η Προμελέτη Οδοποιίας όσο και η Γεωλογική μελέτη εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις της Υπηρεσίας,

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της Προμελέτης Οδοποιίας και Γεωλογικής Μελέτης στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη νέας γέφυρας στην επαρχιακή οδό Νο 13β, στην περιοχή οικισμού Μίσχου». Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Προμελέτη Οδοποιίας και Γεωλογικής Μελέτης στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη νέας γέφυρας στην επαρχιακή οδό Νο 13β, στην περιοχή οικισμού Μίσχου». Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 506/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                               ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 569 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 13:28
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 505 2012 Απόφαση 507 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή