Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 505

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 505/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της προκήρυξης για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του υποέργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου» του έργου «Κατασκευή Φράγματος Ιασίου Νομού Ροδόπης».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιουλίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.4591/16-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 6)Χρήστος Τρέλλης μέλος Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1), Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος , οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 505: Εισηγούμενη το δέκατοέκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ΄αριθμ.Δ.Τ.Ε. 1424 /16/7/2012 έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 10173/11-7-2012 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία προεγκρίθηκε η συνέχιση των διαδικασίων υλοποίησης του υποέργου του θέματος και συγκεκριμένα η διακήρυξη αυτού, με την παρατήρηση η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή με ΦΠΑ να διορθωθεί στο ποσό των 249.567,05 €, σας αποστέλλουμε σχέδιο της προκήρυξης καθώς και των περιλήψεων αυτής προς τον Ελληνικό Τύπο και την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Σας υπενθυμίζουμε ότι τα συμβατικά τεύχη για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του υποέργου του θέματος (Φάκελος Έργου, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) εγκρίθηκαν με την αριθμ. 344/πρ. 18/30-5-2012 απόφαση σας και κατόπιν τούτων η Υπηρεσία

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της προκήρυξης για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του υποέργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου» του έργου «Κατασκευή Φράγματος Ιασίου Νομού Ροδόπης».προκειμένου να προχωρήσουμε στη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την προκήρυξη για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του υποέργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου» του έργου «Κατασκευή Φράγματος Ιασίου Νομού Ροδόπης». Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 505/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                               ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
    ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 486 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 13:35
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 504 2012 Απόφαση 506 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή