Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 507

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 507/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τη σύμβαση του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη – Πάτερμα».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιουλίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.4591/16-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 6)Χρήστος Τρέλλης μέλος Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1), Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος , οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 507: Εισηγούμενη το δέκατοόγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ΄αριθμ.Δ.Τ.Ε. 1440 /12/7/2012 έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Μετά την υπ’αριθμ. 433/πρ.22/27-6-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, οριστικοποιήθηκε η υπ’αριθμ.1047/28-5-2012 έκπτωση της εταιρείας «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» από την υπογραφή Σύμβασης του έργου του θέματος. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία Ν.3669/08 άρθρο 26 καθώς και τη διακήρυξη του έργου και συγκεκριμένα το άρθρο 4.2 η «Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα προσκομισθέντα (μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής….» .Σύμφωνα με το πρακτικό της δημοπρασίας του διαγωνισμού η αμέσως επόμενη σε σειρά μειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση είναι η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ» . Η υπηρεσία  

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για τη σύμβαση του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη – Πάτερμα» την κατακύρωση του έργου στην αμέσως επόμενη σε σειρά μειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση ήτοι στην «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ» . Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 5 υπέρ και 1 κατά)

Εγκρίνει την κατακύρωση του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη – Πάτερμα» στην αμέσως επόμενη σε σειρά μειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση«ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ» . Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχελής μειοψήφησε ψηφίζοντας Κατά διότι θεωρεί ότι η κατακύρωση του έργου θα έπρεπε να γίνει στην τρίτη κατά σειρά μειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση και όχι στην δεύτερη.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 507/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

                                     ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 467 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 13:22
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 506 2012 Απόφαση 508 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή