Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 227

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 227/2012


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιάς Καβάλας σε συνεργασία με άλλους 18 συλλόγους του Φεστιβάλ Νερού Φύσης Ξύλου (Wood Water Wild Festival) από 1-3 Ιουνίου 2012. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2444/5-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 227: Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ 1227/2-4-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιάς Καβάλας σε συνεργασία με άλλους 18 συλλόγους και φορείς (ΚΠΕ Φιλιππων, Δήμος Καβάλας, ΕΟΣ Καβάλας, Διασωστική Ομάδα Καβάλας, Αθλητικό Σωματείο Κύκλοτρον, Οικολογική Κίνηση Καβάλας, Σύλλογος Κιβωτός, Σύλλογος Καταδρομέων Μέγας Αλέξανδρος, ΛΟΧ Καβάλας, Ομάδα Αυτογνωσίας Καβάλας, Κέντρο Ροή, Σύλλογος Σπηλαιολογίας Θεσσαλονίκης Πρωτέας, Σύλλογος Βιβλιοπωλών Καβάλας, Θέατρο Πολιτών, Φωτογραφικός Όμιλος Καβάλας, Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι, Σύλλογος Πνοή, Obsession Art & Desing group) διοργανώνει και φέτος στο μονοπάτι της Παλιάς Καβάλας στις 1,2 και 3 Ιουνίου 2012, το Φεστιβάλ Φύσης Νερού Ξύλου, το οποίο είναι γνωστό ως Wood Water Wild Festival, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις υπαίθριων δραστηριοτήτων στη χώρα. Φέτος είναι η τέταρτη χρονιά διοργάνωσης και αξίζει να σημειωθεί ότι οι επισκέπτες στην περιοχή που λαμβάνουν χώρα οι εκδηλώσεις και είναι κυρίως το μονοπάτι της Παλιάς Καβάλας ξεπερνούν τις 3.000. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων πραγματοποιούνται 2 επίσημοι αγώνες, ένας ορεινής ποδηλασίας και ένας αγώνας δρόμου, εκθέσεις τοπικών προϊόντων και χειροτεχνών, ενώ πραγματοποιούνται και στοχευμένες περιβαλλοντικές δράσεις όπως είναι ο διαρκής καθαρισμός του μονοπατιού της Παλιάς Καβάλας, οικολογικά εργαστήρια, περιβαλλοντικά σεμινάρια, ομιλίες για την προστασία της φύσης και δράσης για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ έχει πετύχει να ενσωματώσει σταδιακά την τοπική κοινωνία, την περιβαλλοντική συνείδηση και την κουλτούρα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Προάγει τον πολιτισμό που παράγεται μέσα από την συνεργασία με δεκάδες τοπικούς καλλιτέχνες. Προβάλει δεκάδες τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη συνεργασίας ανάμεσα στις συλλογικότητες, με σκοπό την προσφορά για το κοινωνικό και κοινό συμφέρον. Προτείνει στα άτομα να έρθουν κοντά στη φύση και να αναπτύξουν δραστηριότητες υπαίθρου, καλλιεργεί το σεβασμό και τη διαφορετικότητα εμπνέει την ομαδικότητα, αφιερώνει την προσοχή του σε αυτούς που το έχουν ανάγκη και αποτελεί ένα καινοτόμο και ουσιαστικό εργαλείο για τη δημιουργία επιπλέον τουριστικού αποθέματος για την περιοχή. Είναι προφανές ότι από την συνδιοργάνωση της συγκεκριμένης γιορτής, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιάς Καβάλας, προκύπτει όφελος τόσο για την τοπική κοινωνία αλλά και για τους κατοίκους της, όσο για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους του κόστους της εκτύπωσης εντύπων της εκδήλωσης με το ποσό των 2.200 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα γίνει από την εταιρία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΛΟΥΠΕΛΗΣ- ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, με Α.Φ.Μ. 061856161 και την κάλυψη μέρους του κόστους της ηχητικής κάλυψης της διοργάνωσης με το ποσό των 1.400 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα γίνει από την εταιρία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, με ΑΦΜ 043519842, σύνολο 3.600 ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-ΥΦ8

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιάς Καβάλας σε συνεργασία με άλλους 18 συλλόγους, του Φεστιβάλ Νερού Φύσης Ξύλου (Wood Water Wild Festival) από 1 έως 3 Ιουνίου 2012 και την κάλυψη μέρους του κόστους της εκδήλωσης με το ποσό των 3.600€, που αφορά σε μέρος του κόστους της εκτύπωσης εντύπων της εκδήλωσης με το ποσό των 2.200 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα γίνει από την εταιρία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΛΟΥΠΕΛΗΣ- ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, με Α.Φ.Μ. 061856161 και σε μέρος του κόστους της ηχητικής κάλυψης της διοργάνωσης με το ποσό των 1.400 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα γίνει από την εταιρία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, με ΑΦΜ 043519842, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 227/2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 350 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 11:50
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 226 2012 Απόφαση 228 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή