Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 220

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 11 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 220 / 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικών επιτροπής διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης και των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού της Π.Ε. Δράμας για το έτος 2012. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2444/5-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 220: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ Γ.Π. /ΔΡ.1113/26-3-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με το παρόν έγγραφο και σύμφωνα με τους : ν.2286/1995, π.δ. 118/2007 και Απόφαση Υπ. Οικονομικών αρ. Π1/3305/201-ΦΕΚ 1789/Β/12-11-2010, τις ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04- 11-11 & ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243 /23-03-11, την 134/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, αιτούμεθα: α) την έγκριση των όρων της προκήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες της Π.Ε. Δράμας για το έτος 2012
β) το πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής & αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού γραφικών έτους 2012 γ) το πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων
του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν.2255/97 του ανοικτού διαγωνισμού γραφικών έτους 2012 . Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των συνημμένων όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού της Π.Ε. Δράμας για το έτος 2012 καθώς και την συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με τα από 9-3-2012 και 22-3-2012 συνημμένα Πρακτικά κλήρωσης, ως εξής: Επιτροπή παραλαβής & αξιολόγησης των προσφορών αποτελούμενη από τους: 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΗΡΑΚΛΗ του Γεωργίου 2. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΘΕΟΛΟΓΟ του Χρήστου 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του Δημητρίου Με αναπληρωτές τους : 1. ΔΟΥΣΚΟ ΑΓΓΕΛΟ του Ιωάννη 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΣΥΜΕΩΝ του Αντωνίου 3. ΤΡΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ του Χρήστου Επιτροπή ενστάσεων του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν.2255/97 αποτελούμενη από τους: 1. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου 2.ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΗ του Ιωάννη 3.ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Κυριάκου= Με αναπληρωτές τους : 1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Φωτίου 2. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΒΡΑΑΜ του Ελευθερίου 3. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Μιλτιάδη Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους συνημμένους όρους του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού της Π.Ε. Δράμας για το έτος 2012 καθώς και την συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με τα από 9-3-2012 και 22-3-2012 συνημμένα Πρακτικά κλήρωσης, ως εξής: ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-Θ37 Α) Επιτροπή παραλαβής & αξιολόγησης των προσφορών αποτελούμενη από τους: 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΗΡΑΚΛΗ του Γεωργίου 2. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΘΕΟΛΟΓΟ του Χρήστου 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του Δημητρίου Με αναπληρωτές τους : 1. ΔΟΥΣΚΟ ΑΓΓΕΛΟ του Ιωάννη 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΣΥΜΕΩΝ του Αντωνίου 3. ΤΡΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ του Χρήστου Β) Επιτροπή ενστάσεων του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν.2255/97 αποτελούμενη από τους: 1. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου 2.ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΗ του Ιωάννη 3.ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Κυριάκου Με αναπληρωτές τους : 1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Φωτίου 2. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΒΡΑΑΜ του Ελευθερίου 3. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Μιλτιάδη Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 220 /2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 439 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 09:34
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 219 2012 Απόφαση 221 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή