Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 221

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 221 /2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης έργου συντήρησης ανελκυστήρων του κτιρίου του Διοικητηρίου Δράμας της Π.Ε. Δράμας και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2444/5-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 221: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. Γ.Π. /ΔΡ.919/16-3-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με το παρόν έγγραφο και σύμφωνα με τους : ν.2286/1995, π.δ. 118/2007 και Απόφαση Υπ. Οικονομικών αρ. Π1/3305/201-ΦΕΚ 1789/Β/12-11-2010,τις ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-11 & ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243 /23-03-11, την 135/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, αιτούμεθα: α) την έγκριση των όρων της προκήρυξης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης έργου συντήρησης ανελκυστήρων του κτιρίου του Διοικητηρίου Δράμας της Π.Ε. Δράμας για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης β) το πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής & αξιολόγησης των προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης έργου συντήρησης ανελκυστήρων του κτιρίου του Διοικητηρίου Δράμας της Π.Ε. Δράμας. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των όρων της προκήρυξης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης έργου συντήρησης ανελκυστήρων του κτιρίου του Διοικητηρίου Δράμας της Π.Ε. Δράμας για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης και την συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με το από 21-3- 2012 Πρακτικό κλήρωσης, ως εξής: Επιτροπή παραλαβής & αξιολόγησης των προσφορών αποτελούμενη από τους: 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΙΩΑΝΝΗ του Ανδρέα 2. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου 3. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη Με αναπληρωτές τους : 1. ΒΑΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Σωτηρίου 2. ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Θεολόγου 3. ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τους όρους της προκήρυξης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης έργου συντήρησης ανελκυστήρων του κτιρίου του Διοικητηρίου Δράμας της Π.Ε. Δράμας για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης και την συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με το από 21-3- 2012 Πρακτικό κλήρωσης, ως εξής: Επιτροπή παραλαβής & αξιολόγησης των προσφορών αποτελούμενη από τους: 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΙΩΑΝΝΗ του Ανδρέα 2. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου 3. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη Με αναπληρωτές τους : 1. ΒΑΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Σωτηρίου ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-Τ4Ο 2. ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Θεολόγου 3. ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 221 / 2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 412 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 09:45
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 220 2012 Απόφαση 222 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή