Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 219

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 11 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 219 /2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για το έργο «καθαρισμός των χώρων του Διοικητηρίου, του Οργανισμού Καπνού, του Γ .Γ. Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, και του ΚΤΕΟ Καβάλας», καθώς και έγκριση συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων και ενστάσεων Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2444/5-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη
Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 219: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας με το υπ΄ αριθμ. 03/οικ1470/3-4-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.3 του Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για: «Την κατάρτιση των όρων ,τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών».
Σας γνωρίζουμε ότι η σύμβαση με αρίθμ. πρωτ. 03/οικ.4676/3-11-2011 για τoν «καθαρισμό των χώρων του Διοικητηρίου του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας , του Κ.Ε.Π., του Οργανισμού Καπνού, του Κ.Ε.Π. του Οργανισμού Καπνού, Γ .Γ. Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, του ΚΕ.ΣΥ.Π. του ΚΤΕΟ Καβάλας και του Τουριστικού Γραφείου Καβάλας στο Αεροδρόμιο στη Χρυσούπολη Καβάλας για το έτος 2011» υπογράφηκε από την Π.Ε. Καβάλας με τον Ν.Νικολαίδη & Σία Ο.Ε. μειοδότη του διαγωνισμού που προκηρύχτηκε με την διακήρυξη αρίθμ.2/2011 είχε χρονική διάρκεια δώδεκα μήνες έως 31-12-2011 και μηνιαίο τίμημα 15.165,35 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Στην εν λόγω διακήρυξη υπήρχε όρος παράτασης της σύμβασης για τρείς μήνες ήτοι από 1-1-2012 έως 31-03-2012 και ενεργοποιήθηκε με την αρίθμ. απόφαση 643/2011 του πρακτικού 43/2011της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με το ίδιο τίμημα ύψους 15.165,35 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Επίσης, με την αρίθμ. απόφαση 112 /2012 του πρακτικού 6 /2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκρίθηκαν οι όροι του Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου «για τον καθαρισμό των χώρων του Διοικητηρίου, του Οργανισμού Καπνού, του Γ .Γ. Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, και του ΚΤΕΟ Καβάλας» με χρονική διάρκεια του έργου από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος και με προϋπολογισμό 187.200,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (μηνιαία δαπάνη 15.600,00 ευρώ), συνολικό ποσό 230.256,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (μηνιαία δαπάνη 19.188,00 ευρώ), και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2012 και τον Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2013 της Π.Ε. Καβάλας και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 3072.0875. Η διαδικασία ενός Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού άνω των 100.000 ευρώ(υποχρεωτικός ο
προσυμβατικός έλεγχος) από την δημοσίευσή του έως και την υπογραφή της σύμβασης χρειάζεται χρονικό διάστημα τριών μηνών. Ως εκ τούτου για να μην υπάρξει κενό μεταξύ της παράτασης της σύμβασης και ολοκλήρωσης του νέου διαγωνισμού ,ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 23-3-2012 και θα διενεργηθεί στις 25-4-2012, θα χρειαστούν τρία (3) στάδια διαγωνισμού και χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών για τον προσυμβατικό έλεγχο, παρακαλούμε να εγκρίνεται την παρακάτω διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης Σύμφωνα με τον Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.» άρθρο 83 παρ.3 ¨επιτρέπεται με έγκριση του αρμοδίου οργάνου η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης :δ) στην περίπτωση που η έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-5Τ6
,πλήρως αιτιολογημένη από την αρμόδια υπηρεσία, καθιστά αδύνατη την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού με την προϋπόθεση ότι το επείγον δεν θα απορρέει από δική της ευθύνη’’. Επίσης ,σύμφωνα με τον Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» άρθρο 2 παρ.12 «οι διαδικασίες συνάψεων συμβάσεων προμηθειών διακρίνονται σε συνοπτικές, ανοικτές και με διαπραγμάτευση. δ)Με διαπραγμάτευση είναι η διαδικασία που οι επιμέρους φορείς προσφεύγουν στους προμηθευτές της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους των υπό σύναψη συμβάσεων με έναν ή περισσότερους από αυτούς ,με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στις ακόλουθες περιπτώσεις …V.Όταν για λόγους επείγουσας ανάγκης, που οφείλεται σε αυταπόδεικτες απρόβλεπτες καταστάσεις, δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται από τους κανονισμούς προμηθειών». Είναι φανερό ότι η καθαριότητα αποτελεί επείγουσα ανάγκη του κάθε φορέα και των υπηρεσιών του αφού αφορά τόσο στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών που συνεπάγονται την ομαλή εξυπηρέτηση του πολίτη και την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος όσο και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας κυρίως σε εποχές που αντιμετωπίζουμε έξαρση επιδημιών. Ύστερα από τα παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ


Την έγκριση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σε κάθε δε περίπτωση σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικά και κατ’ αναλογία εφαρμοζόμενες διατάξεις του άρθρου 22 π.δ. 118/2007 και του άρθρου 2 § 13 εδαφ. Ι και V του ν.2286/1995 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας έως την ανάδειξη μειοδότη που θα προκύψει από τον ανοικτό τακτικό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί από την Π.Ε. Καβάλας στις 25- 4-2012. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα από 1-4-2012 έως 30-6-2012 ,ή μικρότερη σε περίπτωση ολοκληρώσεως των διαδικασιών του εν εξελίξει σχετικού διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης και με μηνιαία δαπάνη 15.600 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( 19.188,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), το ποσό της δαπάνης θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2012 της Π.Ε. Καβάλας και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 3072.0875 Με την επείγουσα Πρόσκληση με αρ.03 οικ .1430 /2-4-2012 και σύμφωνα με τους όρους της, κλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά για τον «καθαρισμό των χώρων του Διοικητηρίου, του Οργανισμού Καπνού, του Γ .Γ. Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, και του ΚΤΕΟ Καβάλας» με χρονική διάρκεια του έργου από 1-4-2012 έως 30-6-2012 ή μικρότερη σε περίπτωση ολοκληρώσεως των διαδικασιών του εν εξελίξει σχετικού διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης, οι κάτωθι οικονομικοί φορείς :
1) Χάλτσιος Απόστολος, Βίτσι 26 Τ.Κ. 56431, Ηλιούπολη Θες/νίκης 2) Νικόλαος Νικολαϊδης & ΣΙΑ Ο.Ε., Αντιφίλιπποι Καβάλας – Τ.Κ. 64100 3) Αφοι Κατσαρίδη & Σια Ο.Ε., 1ο χ.λ.μ. Ξάνθης – Π. Λάγους, 67100 – Ξάνθη 4) ΑΝΑΞ Α.Ε., Φλέμιγκ 8 – Τρίκαλα. Α.) Προτείνουμε για επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου «για τον καθαρισμό των χώρων του Διοικητηρίου, του Οργανισμού Καπνού, του Γ .Γ. Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, και του ΚΤΕΟ Καβάλας» τους παρακάτω υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας 1. Κλειτσιώτη Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από την Καραβασίλη Βαρβάρα του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού. 2. Βαμβατήρα Γιαννούλα ΤΕ Δ/κού - Λογιστικού ως μέλος που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού, αναπληρούμενη από την Ισαακίδου Χρυσάνθη ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού 3. Παπαδοπούλου Ανθή του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενη από την Ηλιάδου Χρυσούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί ο Ασημής Αθανάσιος που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, αναπληρούμενος από την Φουτσιτζίδου Μαρία που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού. Β) Προτείνουμε για επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου «για τον καθαρισμό των χώρων του Διοικητηρίου, του Οργανισμού Καπνού, του Γ .Γ. Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, και του ΚΤΕΟ Καβάλας» τους παρακάτω υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας : 1. Κοσμίδου Αντιγόνη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως πρόεδρο, αναπληρούμενη από την Ναλπαντίδου Θεοδοσία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας. ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-5Τ6 2. Λαζαρίδου Μαρία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως μέλος, αναπληρούμενη από την Τεκτονίδου Αθανασία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης. 3. Κοχλιαρίδου Φιλιππία του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενη από την Τζίμα Αναστασία του κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α

(με ψήφους 6 υπέρ και 3 λευκά)

Εγκρίνει: 1. τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για το έργο «καθαρισμός των χώρων του Διοικητηρίου, του Οργανισμού Καπνού, του Γ .Γ. Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, και του ΚΤΕΟ Καβάλας», σε κάθε δε περίπτωση σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικά και κατ’ αναλογία εφαρμοζόμενες διατάξεις του άρθρου 22 π.δ. 118/2007 και του άρθρου 2 § 13 εδαφ. Ι και V του ν.2286/1995 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας έως την ανάδειξη μειοδότη που θα προκύψει από τον ανοικτό τακτικό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί από την Π.Ε. Καβάλας στις 25-4-2012. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα από 1-4-2012 έως 30-6-2012 , ή μικρότερη σε περίπτωση ολοκληρώσεως των διαδικασιών του εν εξελίξει σχετικού διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης και με μηνιαία δαπάνη 15.600 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( 19.188,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 2. Συγκροτεί επιτροπές σύμφωνα με το από 3-4-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης, ως εξής: Α)επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας:
1. Κλειτσιώτη Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από την Καραβασίλη Βαρβάρα του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού. 2. Βαμβατήρα Γιαννούλα ΤΕ Δ/κού - Λογιστικού ως μέλος που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού, αναπληρούμενη από την Ισαακίδου Χρυσάνθη ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού 3. Παπαδοπούλου Ανθή του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενη από την Ηλιάδου Χρυσούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί ο Ασημής Αθανάσιος που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, αναπληρούμενος από την Φουτσιτζίδου Μαρία που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού. Β) επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας : 1. Κοσμίδου Αντιγόνη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως πρόεδρο, αναπληρούμενη από την Ναλπαντίδου Θεοδοσία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας. 2. Λαζαρίδου Μαρία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως μέλος, αναπληρούμενη από την Τεκτονίδου Αθανασία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης. 3. Κοχλιαρίδου Φιλιππία του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενη από την Τζίμα Αναστασία του κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης. Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Παύλος Δαμιανίδης και τα μέλη Σιακήρ Αϊχάν και Χρήστος Τρέλλης οι οποίοι ψήφισαν Λευκό. Ο Πρόεδρος και το μέλος Σιακήρ Αϊχάν δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό διότι δεν συμφωνούν με τη διαδικασία της απευθείας αναθέσεως στην περίπτωση αυτή, ενώ το μέλος Χρήστος Τρέλλης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό διότι δεν είναι σύμφωνος να δίνονται τέτοιου είδους υπηρεσίες σε ιδιωτικές εταιρείες σε περίοδο κρίσης, ενώ θα μπορούσε να προσληφθεί προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών. ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-5Τ6 Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 219/2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 373 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 09:15
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 218 2012 Απόφαση 220 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή