Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 213

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 213 / 2012


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της απευθείας ανάθεσης με την λήψη τριών προσφορών του έργου «Προμήθεια αδρανών υλικών για την βελτίωση βατότητας οδού πρόσβασης στο ΔΕΛΤΑ του ποταμού Έβρου». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2444/5-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 213: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η-1585/21-3-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με την υπ΄ αριθμ. 19 /2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο : «Προμήθεια αδρανών υλικών για την βελτίωση βατότητας οδού πρόσβασης στο ΔΕΛΤΑ του ποταμού Έβρου» από Κ.Α.Π. επενδύσεων με κωδικό έργου 111002057. Στην περιοχή του νοτίου τμήματος του Νομού στο οποίο θα γίνει και η χρήση των αδρανών υλικών δραστηριοποιούνται τρία εγκεκριμένα λατομεία σύμφωνα με την 5328/122/5-3-2001(ΦΕΚ 386/20-3- 2007) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και ΥΠΕΧΩΔΕ από τα οποία και θα λάβουμε τις τρείς προσφορές προκειμένου να προχωρήσουμε στην απευθείας ανάθεση. Η χρήση των αδρανών υλικών θα γίνει από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης όπως αυτός έχει δεσμευτεί με το υπ΄ αριθμ 81803/20-12-2011 έγγραφό του και στο οποίο αναφέρει ότι θα διαθέσει δικά του μηχανήματα για να μεταφέρει και να διαστρώσει τα υλικά στην περιοχή του ΔΕΛΤΑ του ποταμού
Έβρου. Τα χρηματικά όρια μέσα στα οποία μπορούμε να κάνουμε απευθείας ανάθεση έργου ή προμήθειας είναι 20.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. όπως αυτό έχει αποφασισθεί με την 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11- 8-2010) απόφαση του υπουργού Οικονομικών . Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια αδρανών υλικών για την βελτίωση βατότητας οδού πρόσβασης στο ΔΕΛΤΑ του ποταμού Έβρου» με την λήψη τριών προσφορών. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του έργου: «Προμήθεια αδρανών υλικών για την βελτίωση βατότητας οδού πρόσβασης στο ΔΕΛΤΑ του ποταμού Έβρου» με την λήψη τριών προσφορών. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 213 / 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

 

Διαβάστηκε 329 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 12:31
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 212 2012 Απόφαση 214 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή