Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 214

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 214/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή κτιρίου Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2444/5-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 214: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η-1928/2 -4 -2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με την υπ’ αριθμ. 19/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ για το έτος 2012, στο οποίο περιλαμβάνεται το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α. Το έργο αφορά διάφορες επισκευές που πρόκειται να γίνουν στο κτίριο της Δ./νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Πρόκειται για επισκευαστικές εργασίες της στέγης όπως αντικατάσταση των φθαρμένων κεραμιδιών, επισκευή του σανιδώματος, επίστρωση με ασφαλτόπανο, τοποθέτηση κορυφωγραμμών, επισκευή υδρορροών, αλλά και εργασίες αρμολογήματος των όψεων του κτιρίου, επισκευή των αρμών σε κάσες κουφωμάτων και επισκευές των χρωματισμών εκεί όπου παρουσιάζεται φθορά λόγω υγρασίας. Θα προκηρυχθεί πρόχειρος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός κατά το άρθρο 29 του Ν. 3669/2008 με δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε Εβρου (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι “με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ” (Αρθρο 5 του Ν.3669/08). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 56.500,73 € (δαπάνη εργασιών με Ε.Ο & Γ.Ε., και απρόβλεπτα). Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις : 1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 2. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.131,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον ενα (_1_) μήνα και τριάντα ( 30 ) ημέρες , μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ένας (_1_) μήνας (άρθρο 29 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Η επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3669/2008 είναι τριμελής και αποτελείται από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο από 02-04-2012 συνημμένο πρακτικό κλήρωσης. Με βάση τα προαναφερόμενα, ή υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των όρων και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α. συγχρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012 Π.Α.Μ.Θ με ΚΕ : 121002006 με πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 29 του Ν .3669/2008 με δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, με το σύστημα υποβολής με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (Αρθρο 5 του Ν.3669/08) και τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού αποτελούμενη από τους κάτωθι: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών με Β’β ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-4Δ9 2. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με Γ’β 3. ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με Δ’β ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ : 1. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με Δ’β 2. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με Δ’β 3. ΜΠΕΔΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Εργοδηγών με Β’β Χρέη γραμματέα θα ασκήσει η ΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού με Γ’β, με αναπληρώτρια την ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Διοικητικών με Γ’β Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00€ με Φ.Π.Α. συγχρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012 Π.Α.Μ.Θ με ΚΕ:121002006 με πρόχειρο δημόσιο
μειοδοτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 29 του Ν .3669/2008 με δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, με το σύστημα υποβολής με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (Αρθρο 5 του Ν.3669/08) και συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα και με το από 02-04-2012 συνημμένο πρακτικό κλήρωσης , αποτελούμενη από τους :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗ ΒΛΑΣΗ ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών με Β’β
2. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με Γ’β
3. ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με Δ’β
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :
1. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με Δ’β
2. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΡΗΣΤΟ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με Δ’β
3. ΜΠΕΔΡΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΕ Εργοδηγών με Β’β
Χρέη γραμματέα θα ασκήσει η ΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού με Γ’β, με αναπληρώτρια την ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Διοικητικών με Γ’β. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α214 /2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 350 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 12:41
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 213 2012 Απόφαση 215 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή