Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 212

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 212 /2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης κλιματιστικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου)
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2444/5-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος,
5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 212: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. 1306/30-3-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Δ6/Β/14826/2008 (ΦΕΚ 1122/Β/17-6-2008) Κ.Υ.Α «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας», και ειδικότερα το άρθρο 3 «Προληπτική συντήρηση κλιματιστικών εγκαταστάσεων», μεταξύ των άλλων, αναφέρονται: 1.Στις κλιματιστικές εγκαταστάσεις των κτιρίων του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (ιδιόκτητων ή μισθωμένων), διενεργείται κατ έτος…….. 2.Η προληπτική συντήρηση διενεργείται από τους έχοντες το προς τούτο δικαίωμα και πραγματοποιείται υποχρεωτικά, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτιρίων………. Η υπηρεσία μας, ενόψει της θερινής περιόδου, προτίθεται να ξεκινήσει τη διαδικασία συντήρησης των κλιματιστικών στις υπηρεσίες της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), σε όλο το νομό, κάτι που γινόταν μέχρι τώρα σε ετήσια βάση. Μάλιστα το προηγούμενο έτος και για πρώτη φορά η διαδικασία έγινε πιο συντονισμένα, συμπεριλήφθησαν όλες οι υπηρεσίες μας , σε όλο το νομό, πετυχαίνοντας και πιο συμφέρουσα τιμή. Οι εν λόγω εργασίες, προβλέπονται και συνιστώνται για λόγους υγιεινής, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, λόγω όμως της συγκυρίας και της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε παρακαλούμε για την δική σας γνωμοδότηση, θετική ή αρνητική. Σε περίπτωση έγκρισης των εργασιών, σας γνωρίζουμε ότι:  ο αριθμός των κλιματιστικών για τις υπηρεσίες της Π.Ε Έβρου σε όλο το νομό, είναι διακόσια τριάντα πέντε (235), κατά προσέγγιση, και τρεις (3) αεροκουρτίνες.  Η δαπάνη, ενδεικτικού προϋπολογισμού, πέντε χιλιάδων εφτακοσίων ευρώ (5.700,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) και ειδικότερα τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4072.0869.0001  Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με έρευνα αγοράς-λήψη προσφορών, μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την ανάρτησή της στον ιστότοπο της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων και ανακοίνωση στο Εμπορικό Επιμελητήριο.  Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε κατόπιν δημόσιας κλήρωσης και αποτελείται από τους: 1. Παπαζίκας Δημήτριος ΠΕ Μηχανικών υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με αναπληρωτή τον Πουλουκτσή Δημήτριο ΔΕ Τεχνικών, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας 2. Πουλουτίδης Θεόφιλος ΠΕ Μηχανικών υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με αναπληρωτή τον Μαργιτούδη Σωτήριο ΔΕ Τεχνικών υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών3. Παπατζίκης Παύλος ΤΕ Διοικητικού υπάλληλος Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού με αναπληρωτή τον Λεργιό Χρήστο ΔΕ Πληροφορικής υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης  Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής Υλικών-Εργασιών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ.300/1- 2-2012 (ΑΔΑ:ΒΟΖΛ7ΛΒ-ΥΙΤ) Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, μετά από την αρχική βεβαίωση παροχής υπηρεσιών-εκτέλεσης εργασιών από την κάθε υπηρεσία της Π.Ε Έβρου. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης κλιματιστικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) με έρευνα αγοράς - λήψη προσφορών, μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την ανάρτησή της στον ιστότοπο της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων και ανακοίνωση στο Εμπορικό ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-ΗΥΠ Επιμελητήριο και την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών , σύμφωνα και με το από 30-3- 2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη από τους: 1. Παπαζίκα Δημήτριο ΠΕ Μηχανικών υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με αναπληρωτή τον Πουλουκτσή Δημήτριο ΔΕ Τεχνικών, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας 2. Πουλουτίδη Θεόφιλο ΠΕ Μηχανικών υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με αναπληρωτή τον Μαργιτούδη Σωτήριο ΔΕ Τεχνικών υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 3. Παπατζίκη Παύλο ΤΕ Διοικητικού υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού με αναπληρωτή τον Λεργιό Χρήστο ΔΕ Πληροφορικής υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής Υλικών-Εργασιών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ.300/1- 2-2012 (ΑΔΑ:ΒΟΖΛ7ΛΒ-ΥΙΤ) Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, μετά από την αρχική βεβαίωση παροχής υπηρεσιών-εκτέλεσης εργασιών από την κάθε υπηρεσία της Π.Ε Έβρου. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 8 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει την ανάθεση εργασιών συντήρησης κλιματιστικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) με έρευνα αγοράς - λήψη προσφορών, μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την ανάρτησή της στον ιστότοπο της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων και ανακοίνωση στο Εμπορικό Επιμελητήριο και την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, σύμφωνα και με το από 30-3- 2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη από τους:
1. Παπαζίκα Δημήτριο ΠΕ Μηχανικών υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με αναπληρωτή τον Πουλουκτσή Δημήτριο ΔΕ Τεχνικών, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας 2. Πουλουτίδη Θεόφιλο ΠΕ Μηχανικών υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με αναπληρωτή τον Μαργιτούδη Σωτήριο ΔΕ Τεχνικών υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 3. Παπατζίκη Παύλο ΤΕ Διοικητικού υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού με αναπληρωτή τον Λεργιό Χρήστο ΔΕ Πληροφορικής υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής Υλικών-Εργασιών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ.300/1- 2-2012 (ΑΔΑ:ΒΟΖΛ7ΛΒ-ΥΙΤ) Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, μετά από την αρχική βεβαίωση παροχής υπηρεσιών-εκτέλεσης εργασιών από την κάθε υπηρεσία της Π.Ε Έβρου. Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής ο οποίος ψήφισε Λευκό αναφέροντας ότι διαφωνεί με τη σύνθεση της επιτροπής. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 212/2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 319 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 12:21
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 211 2012 Απόφαση 213 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή