Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 211

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 211 / 2012


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο 2, διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ-Π.Ε Έβρου-Διακήρυξη 01/2012. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2444/5-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 211: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Έβρου με έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2/4-4-2012 Πρακτικό Δημοπρασίας του ανωτέρω έργου. Στο πιο πάνω Πρακτικό αναφέρεται ότι η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι: 1. Από τις οικονομικές προσφορές που δόθηκαν, πληρούν τους όρους της διακήρυξης μόνο αυτές της «ΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ» για τις ομάδες “Δ. Αναλώσιμα για εκτυπωτές“, “Ε. Τόνερ για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα” και “ΣΤ. Αναλώσιμα για fax”, της «Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» για τις ομάδες “Α. Είδη Χάρτου”, “Β. Είδη Αρχειοθέτησης-Τετράδια” και “Γ. Είδη Γραφείου” και «ΓΑΒΑNΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» για την ομάδα “Ε. Τόνερ για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα”. 2. Οι προσφορές της «ALPHA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης σε καμία από τις τρεις ομάδες, διότι  στην ομάδα “Γ. Είδη Γραφείου” δε δίνεται τιμή για το προϊόν με α/α 81, στοιχείο που την καθιστά απορριπτέα, δεδομένου ότι στη διακήρυξη αναφέρεται ότι «Η οικονομική προσφορά θα δοθεί ανά ομάδα προϊόντων, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς όταν δοθεί για μέρος μιας ομάδας»  στις ομάδες “Δ. Αναλώσιμα για εκτυπωτές“ και “ΣΤ. Αναλώσιμα για fax” οι τιμές που δίνονται είναι εκτός ενδεικτικού προϋπολογισμού. 3. Οι προσφερόμενες τιμές των οικονομικών προσφορών που πληρούν τους όρους της διακήρυξης και είναι εντός του προϋπολογισμού με χαμηλότερη την προσφορά  για τις ομάδες “Α. Είδη Χάρτου”, “Β. Είδη Αρχειοθέτησης-Τετράδια” και “Γ. Είδη Γραφείου” αυτές της «Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»  για τις ομάδες “Δ. Αναλώσιμα για εκτυπωτές“, “Ε. Τόνερ για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα” και “ΣΤ. Αναλώσιμα για fax” της «ΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ» Προτείνει Α) ως μειοδότες  για την ομάδα “Α. Είδη Χάρτου” την «Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» στην τιμή των δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (17.500,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  για την ομάδα “Β. Είδη Αρχειοθέτησης-Τετράδια” την «Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» στην τιμή των δεκαπέντε χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (15.072,44€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  για την ομάδα “Γ. Είδη Γραφείου” την «Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» στην τιμή των επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (7.430,87€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  για την ομάδα “Δ. Αναλώσιμα για εκτυπωτές” την «ΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ» στην τιμή των δεκαεπτά χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (17.862,19€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  για την ομάδα “Ε. Τόνερ για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα” την «ΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ» στην τιμή των έξι χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (6.049,78€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  για την ομάδα “ΣΤ. Αναλώσιμα για fax” την «ΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ» στην τιμή των τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτών (4.845,10€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., Β) την απόρριψη των προσφορών της «ALPHA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» στις ομάδες “Γ. Είδη Γραφείου”, “Δ. Αναλώσιμα για εκτυπωτές“ και “ΣΤ. Αναλώσιμα για fax”. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία: ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-ΤΕΔ

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού Δημοπρασίας Νο 2, διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ-Π.Ε Έβρου-Διακήρυξη 01/2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Δημοπρασίας Νο 2, διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ-Π.Ε Έβρου-Διακήρυξη 01/2012 και την ανάδειξη αναδόχων ως εξής:  για την ομάδα “Α. Είδη Χάρτου” την «Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» στην τιμή των δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (17.500,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  για την ομάδα “Β. Είδη Αρχειοθέτησης-Τετράδια” την «Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» στην τιμή των δεκαπέντε χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (15.072,44€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  για την ομάδα “Γ. Είδη Γραφείου” την «Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» στην τιμή των επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (7.430,87€), μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.,  για την ομάδα “Δ. Αναλώσιμα για εκτυπωτές” την «ΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ» στην τιμή των δεκαεπτά χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (17.862,19€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  για την ομάδα “Ε. Τόνερ για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα” την «ΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ» στην τιμή των έξι χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (6.049,78€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  για την ομάδα “ΣΤ. Αναλώσιμα για fax” την «ΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ» στην τιμή των τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτών (4.845,10€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 211/2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 332 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 12:08
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 210 2012 Απόφαση 212 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή