Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 183

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 9 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 183/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση σχεδίου διακήρυξης και συγκρότηση  επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου: «Ανακατασκευή (υπογείωση) αρδευτικής διώρυγας Β΄εντός οικισμού Χρυσούπολης Ν. Καβάλας». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Μαρτίου  2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1,  Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2099/22-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που  επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8)Χρήστος  Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.  ΑΠΟΦΑΣΗ 183: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το αριθμ. 02/825/14-3-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής,  τα εξής: Το έργο σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 8922/25-09-2009 Απόφαση ένταξης της πράξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αγροτικής  Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Σ.Α.Ε.0818 με Κωδ. Έργου 2010ΣΕ08180030 και  συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέχρι 75,00% στα πλαίσια του Π.Α.Α. 2007-2013 από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) με προϋπολογισμό 1.931.100,00€ με  Φ.Π.Α.. Με το προτεινόμενο έργο συνολικού μήκους 839.03 m προβλέπεται να γίνει:  η ανακατασκευή του υπογειωθέντος προ 40ετίας τμήματος της διώρυγας στη περιοχή της  πλατείας του  Δημαρχείου, όπου και σήμερα λειτουργεί η λαϊκή αγορά.  η υπογείωση υπέργειου τμήματος σε συνέχεια του ήδη υπογειωμένου και  η ανακατασκευή και προστασία υφισταμένου τμήματος  ελευθέρας ροής. Η τεχνική μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 180/21-10-2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χρυσούπολης και τα επικαιροποιημένα τεύχη  δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 02/3316/οικ/22-08-2011 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π/Ε. Καβάλας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.570.000,00 +  361.100,00 ΦΠΑ = 1.931.100,00€. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου του θέματος,  η υπηρεσία 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

α) την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και β) τη συγκρότηση της επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη που προτάθηκαν από τον Προϊστάμενο της  Δ/νσης Τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας σύμφωνα με το άρθρο 21 §3 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Επειδή το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού ανωτέρου του ορίου της δεύτερης  τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. η επιτροπή αποτελείται:  α) Από τέσσερεις (4) τεχνικούς υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα,  β) Από έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται με τον  αναπληρωτή του από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού, όταν πρόκειται για έργα νομαρχιακού επιπέδου, γ) Από έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας  (ΤΕΕ), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του ΤΕΕ και  δ) Από έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τους υποδεικνυόμενους από τις πανελλήνιες σχετικές οργανώσεις.Υπάλληλοι φορέων του δημοσίου:
Τακτικά μέλη:
1. Αθανάσιος Αδάμ Πολ/κός Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως πρόεδρος,
2. Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε Π/Ε Καβάλας,
3. Βασίλειος Γυρίκης Πολ/κός Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας και
4. Φωτεινή Παγώνη Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας ως μέλη.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Αρίσταρχος Λαζαρίδης Πολ/κός Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας,
2. Αθανασία Γανίτη Πολ/κός Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας,
ΑΔΑ: Β4ΩΕ7ΛΒ-ΘΤ4
3. Γεώργιος Γεωργούλιας Τοπ/φος Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας
4. Κων/νος Καψιμάλης Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας.
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Όσον αφορά τα υπόλοιπα τρία (3) μέλη  της Επιτροπής Διαγωνισμού, των παραπάνω παραγράφων β, γ και δ, θα είναι αυτά όπως θα ορισθούν από τα αντίστοιχα αρμόδια όργανά τους με τους αναπληρωτές τους, όπως ζητήθηκε να  ορισθούν με το υπ’ αριθμό 02/981/οικ/02-03-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.  Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1. Εγκρίνει το σχέδιο διακήρυξης του έργου: «Ανακατασκευή (υπογείωση) αρδευτικής διώρυγας Β΄ εντός οικισμού Χρυσούπολης Ν. Καβάλας».  2. Συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του  έργου, σύμφωνα με το άρθρο 21 §3 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (επειδή το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού ανωτέρου του ορίου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π.), αποτελούμενη από τους:  Υπάλληλοι φορέων του δημοσίου:  
Τακτικά μέλη:
1. Αθανάσιο Αδάμ Πολ/κό Μηχ/κό της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως πρόεδρος,
2. Αχιλλέα Αναγνωστόπουλο Πολ/κό Μηχ/κό ΤΕ της Δ.Τ.Ε Π/Ε Καβάλας,
3. Βασίλειο Γυρίκη Πολ/κό Μηχ/κό της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας και
4. Φωτεινή Παγώνη Πολ/κό Μηχ/κό ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας ως μέλη.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Αρίσταρχο Λαζαρίδη Πολ/κό Μηχ/κό της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας,
2. Αθανασία Γανίτη Πολ/κό Μηχ/κό της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας,
3. Γεώργιο Γεωργούλια Τοπ/φο Μηχ/κό της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας
4. Κων/νο Καψιμάλη Πολ/κό Μηχ/κό ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας.
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Όσον αφορά τα υπόλοιπα τρία (3) μέλη   της Επιτροπής Διαγωνισμού, (εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ) και εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων) θα ορισθούν από τα αντίστοιχα  αρμόδια όργανά τους με τους αναπληρωτές τους, όπως ζητήθηκε να ορισθούν με το υπ’ αριθμό 02/981/οικ/02-03-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 183/2012

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 298 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 12:55
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 182 2012 Απόφαση 184 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή