Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 182

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 9 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 182/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου:  «Βελτίωση τμήματος της υπαριθμ. 10 Επ.Ο. από γέφυρα ρέματος Ξηρού μέχρι διασταύρωση με δρόμο Τεμένους», υποέργου: «Ολοκλήρωση της έκπτωτης εργολαβίας βελτίωση τμήματος  υπαριθμ. 10 Επ.Ο. από γέφυρα ρέματος Ξηρού μέχρι πλατεία Σατρών». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1,Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2099/22-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177  του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος  Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, ο  οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 182: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το αριθμ. 20518/Ξ-ΔΤΕ-1238/19-3-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, το από 6-3-2012 συνημμένο Πρακτικό ανοικτής  δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα δημοπράτησης με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/08  (Κ.Δ.Ε.) για το έργο του θέματος. Στο πιο  πάνω Πρακτικό αναφέρεται ότι εφόσον ελέγχθηκαν και οι 8 προσφορές έγιναν όλες δεκτές και ως μειοδότης προέκυψε η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. με προσφορά 974.471,90€ (χωρίς ΦΠΑ) και  έκπτωση 35,06%.  Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού και την ανάδειξη της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. ως αναδόχου του έργου του θέματος , με έκπτωση 35,06%. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής  Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου176 του Ν. 3852/2010 :  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό και την ανάδειξη της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. ως αναδόχου του έργου: «Βελτίωση τμήματος της υπαριθμ. 10 Επ.Ο. από γέφυρα ρέματος Ξηρού μέχρι  διασταύρωση με δρόμο Τεμένους», υποέργου: «Ολοκλήρωση της έκπτωτης εργολαβίας βελτίωση τμήματος υπαριθμ. 10 Επ.Ο. από γέφυρα ρέματος Ξηρού μέχρι πλατεία Σατρών»  Προϋπολογισμού:1.900.000,00€, με έκπτωση 35,06%. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 182/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 369 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 12:39
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 181 2012 Απόφαση 183 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή