Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 184

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 9 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 184/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το  ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ. Καβάλας και τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, θεατρικής παράστασης. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2099/22-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4)  Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Σταύρος Καβαρατζής  μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 184: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας  διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Έβρου με το αριθμ. 1080/6-3-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Είναι πλέον αποδεδειγμένος ο  παιδαγωγικός ρόλος και η ψυχαγωγική αποστολή του θεάτρου. Η ένταξη του θεάτρου στην εκπαίδευση ολοκληρώνει το παιδαγωγικό και μορφωτικό πρόγραμμα του σχολείου. Βοηθά στην  επικοινωνία των μαθητών μεταξύ τους, αλλά και με τους άλλους, στην κοινωνικοποίησή τους, στην καλλιέργεια της ψυχής και του πνεύματός τους. Συμβάλλει στην ολοκλήρωση της  προσωπικότητας των μαθητών, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και στην ευαισθητοποίησή τους στις τέχνες. Το θέατρο όμως είναι και ένα εργαλείο διδακτικής  μεθοδολογίας, που κάνει το  μάθημα πιο άμεσο και ζωντανό, αλλά ταυτόχρονα και κοινωνικό εργαλείο, που βοηθά εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους να προσεγγίσουν και να διερευνήσουν επίκαιρα κοινωνικά θέματα μέσα απ’   αυτό. Βάσει του παραπάνω σκεπτικού εισηγούμαστε τη συνδιοργάνωση με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας και τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου μιας θεατρικής  παράστασης από μαθητές, για μαθητές. Πρόκειται για το διαχρονικό και επίκαιρο έργο του Αριστοφάνη «Όρνιθες», το οποίο διδάσκεται στην Γ’ Γυμνασίου και το παρουσιάζει μια ομάδα εφήβων, σε  συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Η θεματική του έργου εμπλουτίζει τη  φαντασία και διευρύνει τους σύγχρονους πολιτικούς και περιβαλλοντολογικούς προβληματισμούς των νέων. Τοποθετείται στη σύγχρονη πραγματικότητα και προτρέπει τα παιδιά να φανταστούν  έναν καλύτερο κόσμο και να δράσουν από κοινού για ένα καλύτερο μέλλον. Την παράσταση συνοδεύει ένα θεατροπαιδαγωγικό  πρόγραμμα, συνδυάζοντας έτσι την καλλιτεχνική πράξη με τη νέα παιδαγωγική. Το έργο θα παρουσιαστεί δύο φορές στις 4 Απριλίου 2012 στην Αλεξανδρούπολη και δύο στις 5 Απριλίου στην Ορεστιάδα, για τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η δαπάνη  που θα προκύψει από αυτήν τη συνεργασία ανέρχεται στα 3.000 € και θα γίνει σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ και συγκεκριμένα το έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος  2011» και θα καλύψει την αγορά των 4 παραστάσεων και από μία διανυκτέρευση των μελών του θιάσου (4 έφηβοι και 1 συνοδός) σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας.

  

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ. Καβάλας και τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, θεατρικής παράστασης και την κάλυψη δαπάνης ύψους 3.000,00€ σε  βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ και συγκεκριμένα το έργο «Έργα Πολιτιστικού  Ενδιαφέροντος 2011» και αφορά την κάλυψη 4 παραστάσεων και από μία διανυκτέρευση των μελών του θιάσου (4 έφηβοι και 1 συνοδός) σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας.   Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου176 του Ν. 3852/2010 :  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ. Καβάλας και τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, θεατρικής παράστασης και την κάλυψη δαπάνης ύψους 3.000,00€ σε βάρος  του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ και συγκεκριμένα το έργο «Έργα Πολιτιστικού  Ενδιαφέροντος 2011» και αφορά την κάλυψη 4 παραστάσεων και από μία διανυκτέρευση των μελών του θιάσου (4 έφηβοι και 1 συνοδός) σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 184/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                               
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 324 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 13:01
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 183 2012 Απόφαση 185 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή