Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 181

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 9 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 181/2012  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εφαρμογής προγράμματος  δακοκτονίας έτους 2012. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2099/22-3- 2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος  Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)  Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα  Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 181: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ  Έβρου με το υπ’ αριθμ. 3342/07-03-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Προκειμένου η Υπηρεσία μας να ανταποκριθεί πλήρως στην Εφαρμογή του Προγράμματος δακοκτονίας ελιάς κατά τον τρέχον έτος στις Ελαιοκομικές περιοχές Σαμοθράκης και  Μαρωνείας σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 70619/02-04-1996 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου  Γεωργίας και τα υπ΄ αριθμ. 409/5202/2012/17-01-2012 και 1711/21095/21-02-2012 έγγραφα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γεν. Δ/νση Φυτικής Παραγωγής ,Δ/νση  Προστασίας Φυτ. Παραγωγής Τμήμα Β΄ με θέμα «Έναρξη προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2012» και  «Οργάνωση Προγράμματος Δακτοκτονίας έτους  2012 και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σαμοθράκης και του Δήμου Μαρωνείας - Σαππών με τις υπ΄ αριθμ. 30/12 και 33/12 αποφάσεις τους αντίστοιχα μας  γνωστοποίησαν ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών δακοκτονίας στις ελαιοκομικές περιοχές τους , η υπηρεσία:  

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την κήρυξη των περιοχών Σαμοθράκης και Μαρώνειας ως δακόπληκτες και να την ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας δακοκτονίας στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής  Ενότητας Έβρου, ως εξής : 1. Για τα καθήκοντα Δ/ντή εργασιών δακοκτονίας προτείνουμε τον Δ/ντή της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κωτούλα Νικόλαο του Χρήστου Βιολόγος- Ιχθυολόγος. 2. Για τα καθήκοντα Επόπτη των τομέων προτείνουμε τον Κουκόπουλο Γεώργιο του Τριαντάφυλλου Γεωπόνο της Δ/νσης. 3. Για τα καθήκοντα Λογιστή προτείνουμε την Μητρουλάκη  Δημητρούλα του Παναγιώτη, κλάδου Διοικητικού –Λογιστικού, υπάλληλο της Δ/νσης. 4. Για τα καθήκοντα Γραμματέα προτείνουμε την Σουτλόγλου Αγγελική του Γεωργίου, κλάδου Προσωπικού  Η/Υ, υπάλληλο της Δ/νσης . Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου176 του Ν. 3852/2010 :  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Κηρύσσει τις περιοχές της Σαμοθράκης και Μαρώνειας ως δακόπληκτες και αναθέτει την εκτέλεση της εργασίας δακοκτονίας στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής  Ενότητας Έβρου, ως εξής :  1. Καθήκοντα Δ/ντή εργασιών δακοκτονίας αναθέτουμε στον Δ/ντή της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κωτούλα Νικόλαο του Χρήστου Βιολόγο -  Ιχθυολόγο. 2. Καθήκοντα Επόπτη των τομέων αναθέτουμε στον Κουκόπουλο Γεώργιο του Τριαντάφυλλου Γεωπόνο της Δ/νσης. 3. Καθήκοντα Λογιστή αναθέτουμε στην Μητρουλάκη  Δημητρούλα του Παναγιώτη, κλάδου Διοικητικού- Λογιστικού, υπάλληλο της Δ/νσης. 4. Καθήκοντα Γραμματέα αναθέτουμε στην Σουτλόγλου Αγγελική του Γεωργίου, κλάδου Προσωπικού Η/Υ,  υπάλληλο της Δ/νσης . Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 181/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                               ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 487 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 12:31
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 180 2012 Απόφαση 182 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή