Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 180

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 9 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 180/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο 1, διενέργειας  επαναληπτικού διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου (Διακήρυξη 01/2012).  Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Μαρτίου 2012 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2099/22-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε  κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου  μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος.  Απόντες ήταν: ο κ. 1) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ  180: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. 860/20-03-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, ο  από 12 Μαρτίου 2012 συνημμένο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού, για την ετήσια προμήθεια ειδών γραφικής ύλης των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ - Π.Ε. Έβρου  (Διακήρυξη 01/2012). Στο πιο πάνω Πρακτικό αναφέρεται ότι η επιτροπή διαγωνισμού μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών όλων των ενδιαφερομένων εισηγείται να γίνουν δεκτές οι  προσφορές, των οποίων τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι τα ζητούμενα, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και συμπληρωμένα όπως ορίζεται στη διακήρυξη (Π.Δ.118/07), και  συγκεκριμένα να γίνουν δεκτές ανά ομάδα οι παρακάτω προσφορές: 
Α΄ ΟΜΑΔΑ: «Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»
Β΄ ΟΜΑΔΑ: «Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»
Γ΄ ΟΜΑΔΑ: «Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» και «ALPHA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
Δ΄ ΟΜΑΔΑ: «ΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ» και «ALPHA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
Ε΄ ΟΜΑΔΑ: «ΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ» και «ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
ΣΤ΄ ΟΜΑΔΑ: «ΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ» και «ALPHA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
Για την προσφορά της «INFORMATICA Α.Ε.» η επιτροπή εισηγείται να μη γίνει αποδεκτή στο σύνολό της, γιατί είναι ελλιπείς οι πίνακες τεχνικών προδιαγραφών που προσκόμισε και δεν μπορεί να  προκύψει σύγκριση με τις προσφορές των υπολοίπων εταιρειών που δήλωσαν συμμετοχή στο διαγωνισμό για τις ομάδες Α΄, Δ΄, 
Ε΄ και ΣΤ΄ και ήταν πλήρως συμπληρωμένες.
Για τον ίδιο λόγο εισηγείται να μη γίνει αποδεκτή και η προσφορά της «ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τις ομάδες Α΄ και ΣΤ΄ και να προωθηθεί στο στάδιο ανοίγματος των οικονομικών  προσφορών μόνο η προσφορά που προσκόμισε για την ομάδα Ε΄. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

Την έγκριση του πρακτικού Νο 1, διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου (Διακήρυξη 01/2012). Η  ικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου176 του Ν. 3852/2010 :  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Νο 1, διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου (Διακήρυξη 01/2012). Η  παρούσα απόφαση έλαβε α/α 180/2012.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                               
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 367 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 12:26
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 179 2012 Απόφαση 181 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή