Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 165

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 8 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 165/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του 1ου υποέργου : «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) στο Ν.Καβάλας» του έργου «Κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1845 /12-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 165: Εισηγούμενη το εικοστοτέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 02/327./5-3 -2012 με έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας διαβιβάζουμε την από 24-01-2012 αίτηση του εκπροσώπου σύμπραξης Γραφείων: «Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» και «Έδαφος Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 1ου υποέργου: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) στο Ν. Καβάλας» και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω. Ιστορικό: Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 17-08-2006 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 231/21-11-2006 (πρακτικό 38/2006)απόφαση της 1ης Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ  Καβάλας. Με την ίδια απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στην σύμπραξη γραφείων «Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» και «Έδαφος Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.»., με ποσοστό έκπτωσης 20,00%.Η σύμβαση  του έργου υπογράφηκε στις 08-03-2007 για το ποσό 523.600,19€ με ΦΠΑ και με τελική προθεσμία περαίωσης του  έργου στις 12- 05-2009.Διευθύνουσα υπηρεσία για το έργο είχε ορισθεί κατά την ημέρα της σύμβασης το Τμήμα  Τεχνικών Μελετών Κατασκευών & Μηχ/γίας (Τ.Μ.Κ. & Μ.) της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων. Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με το ΠΔ.186/96 ήταν η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν/Δ. Καβάλας και κατά περίπτωση η 1η Νομ/κή Επιτροπή Ν/Δ. Καβάλας. Με τον Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ.144/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Και Θράκης» και την Εγκύκλιο 6/14-01-2011 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011», Δ/νσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος,
Προϊσταμένη Αρχή η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και κατά περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στο Π.Δ.186/96 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Νομ/κών Αυτοδιοικήσεων και των Ν.Π. και επιχειρήσεών τους». Με την υπ’ αριθμό 82/29-05-2010 (πρακτικό 17/2009), απόφαση της 1ης Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας χορηγήθηκε 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 27-10-2010.Με την υπ’ αριθμό 10369/1469/10-09-2010, απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, το έργο απεντάχθηκε από το Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2000-2006. Με την υπ’ αριθμό 2360/04-05-2010, απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έγινε η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) στο μέτρο 125Α .1 Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Δράσεις με κωδικό ΟΠΣΑ 109731.Με την υπ’ αριθμό 295/21-12-2010 (πρακτικό 44/2010), απόφαση της 1ης Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας χορηγήθηκε 2η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 27-03-2012. Αιτιολόγηση παράτασης: Για το 2ο υποέργο «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)», για το οποίο έγινε και η πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου, με την υπ’ αριθμό 380/01-09-2011 (πρακτικό 29/2011) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης δόθηκε παράταση μέχρι τις 28-12-2012.Επειδή η παρουσία του Τεχνικού Συμβούλου κρίνεται αναγκαία μέχρι το πέρας των εργασιών του φράγματος,

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του 1ου υποέργου: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) στο Ν. Καβάλας», μέχρι 28-12-2012, δεδομένου ότι είναι ακόμη σε εξέλιξη η κατασκευή του έργου του σχετικού με το αντικείμενο της ως άνω αναφερόμενης σύμβασης. Εργασίες που εκτελέστηκαν και εργασίες που υπολείπονται να εκτελεστούν. Μέχρι σήμερα η απορρόφηση των πιστώσεων ανέρχεται στο ποσό των 373.728,57€ και υπολείπονται να εκτελεστούν 149.871,62€.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του 1ου υποέργου : «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) στο Ν.Καβάλας» του έργου «Κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)» μέχρι 28-12-2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 165/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 365 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 12:24
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 164 2012 Απόφαση 166 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή