Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 164

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 8 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 164/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου: «Επισκευή –Συντήρηση πινακίδων σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας(ΠΕ Καβάλας)» προϋπολογισμού 100.000,00 €.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1845 /12-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 164: Εισηγούμενη το εικοστοτρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 02/929οικ./1-3 -2012 με έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας διαβιβάζουμε Σχέδιο Διακήρυξης Διαγωνισμού του έργου «Επισκευή- Συντήρηση πινακίδων σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας (ΠΕ Καβάλας)» και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:Το έργο σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 19/15-02-2012 (πρακτικό 3/2012) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, που εγκρίνει και τροποποιεί το Πρόγραμμα έργων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης και με τους επισυναπτόμενους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης, χρηματοδοτείται από το παραπάνω πρόγραμμα σε βάρος του έργου «Επισκευή-Συντήρηση πινακίδων σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας (ΠΕ Καβάλας)» με κωδικό έργου 112003026 στον πίνακα των έργων που εντάσσονται στο τεχνικό πρόγραμμα Δ.Ε της ΠΕ Καβάλας (ΚΑΠ Επενδύσεις) και πίστωση για το 2012 ποσό 100.000,00€.Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται να γίνει η επισκευή και αποκατάσταση ζημιών, συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ), καθώς και η αντικατάσταση καταστραφέντων ή φθαρμένων πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης, του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών και μέσα στα όρια της πίστωσης που έχει εγκριθεί για τον σκοπό αυτό.Η τεχνική μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 02/657/ 20-2 – 2012 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π/Ε. Καβάλας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 81.300,81+18.699,19 φ.π.α. =100.000,00€. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση
του έργου του θέματος:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

α) την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και β) τη συγκρότηση της επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη που κληρώθηκαν σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/07-11-2011 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
Τακτικά μέλη:
1. Πρόδρομος Μεταλλίδης Μηχ/γος Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως πρόεδρος,
2. Μαρία Παπαργυρίου Εργοδηγός ΤΕ της Δ.Τ.Ε Π/Ε Καβάλας, και
3. Χρήστος Πρεμέτης Εργοδηγός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως μέλη.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Κων.νος Καψιμάλης Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας,
2. Ιωάννης Παυλίδης Πολ/κός Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας και
3. Βασίλειος Γυρίκης Πολ/κός Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας.
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει α) το σχέδιο διακήρυξης του έργου: «Επισκευή –Συντήρηση πινακίδων σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας(ΠΕ Καβάλας)» προϋπολογισμού 100.000,00 € και β) τη συγκρότηση της επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη που κληρώθηκαν σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18 οικ.21508/07-11-2011 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
Τακτικά μέλη:
1. Πρόδρομος Μεταλλίδης Μηχ/γος Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως πρόεδρος,
2. Μαρία Παπαργυρίου Εργοδηγός ΤΕ της Δ.Τ.Ε Π/Ε Καβάλας, και
3. Χρήστος Πρεμέτης Εργοδηγός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως μέλη.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Κων.νος Καψιμάλης Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας,
2. Ιωάννης Παυλίδης Πολ/κός Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας και
3. Βασίλειος Γυρίκης Πολ/κός Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας.
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 164/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 367 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 12:21
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 163 2012 Απόφαση 165 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή