Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 128

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α


Του Πρακτικού αριθ. 7 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 128/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση αποτελέσματος επαναληπτικού διαγωνισμού του  έργου: «Αποκατάσταση βατότητας Εθνικού Οδικού δικτύου Ν.Καβάλας στο ύψος της Ι.Μ. Αγίου Σίλα Καβάλας». Προϋπολογισμού 500.000€ Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Μαρτίου 2012 ημέρα  Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1602 /1-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε  κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου  μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος ,8) Αθανάσιος  Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν: ο κ.κ. Αϊχάν Σιακήρ μέλος και Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η  υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 128: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με έγγραφό της με  αριθμ.πρωτ.02/870 /28 - 02 – 2012,έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις: (1) Το Ν.3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής  Δημοσίων έργων" όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 116 Α/18-06-2008). (2) Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν. (3) Το ΠΔ 144/10 "Οργανισμός της Περιφέρειας Αν. Μακ. - Θράκης". (4) Την υπ’ αριθμό οικ.39/14- 01-2011 Απόφαση ΄΄Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. (5) Το ΠΔ 186/96 ΄΄Περί οργάνων που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν επί θεμάτων Αυτοδιοίκησης΄΄.(6) Την  με αριθμό ΔΔ.οικ.23/05-01-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θράκης ΄΄Τοποθέτηση υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας΄΄. (7) Την Εγκύκλιο 6 αριθμ. Πρωτ. 2067/14-01-2011  ΄΄Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011΄΄. Αφού λάβαμε υπόψη: (8) Το από 16-02-2012  Πρακτικού επαναληπτικού διαγωνισμού και το από 23-02-2012 παράρτημα αυτού. (9) Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά του κύρους του επαναληπτικού διαγωνισμού. (10)  Το άρθρο 4 §4.2 της διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο η Προϊσταμένη Αρχή ( Οικονομική Επιτροπή) αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την ανάθεση του έργου του θέματος στην εργοληπτική επιχείρηση Μ.Σ. ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης σαράντα εννέα επί τοις εκατό (49,00%), σύμφωνα με τα άρθρα 26 και  27 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό και την κατακύρωση στην εργοληπτική επιχείρηση Μ.Σ. ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης σαράντα εννέα επί τοις εκατό (49,00%), σύμφωνα με  τα άρθρα 26 και 27 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), ως αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση βατότητας Εθνικού Οδικού δικτύου Ν.Καβάλας στο ύψος της Ι.Μ. Αγίου Σίλα Καβάλας». Προϋπολογισμού 500.000€ Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 128/2012. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 411 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 09:08
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 127 2012 Απόφαση 129 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή