Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 127

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 7 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 127/2012  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α)Έγκριση της Mελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Από σωληνωτή διάβαση έως Κ.Ε.Γ.Ε.)» β)  Έγκριση της Οριστικής Μελέτης Υδραυλικών Έργων Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΑΓΙΑΣ  ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Από σωληνωτή διάβαση έως Κ.Ε.Γ.Ε.)» Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Μαρτίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της  Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης  ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1602 /1-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν: ο κ.κ. Αϊχάν Σιακήρ μέλος και  Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 127: Εισηγούμενη το  δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1. To Ν.3316/2005 Ανάθεση  και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 42Α΄/22-2-2005) και ιδιαίτερα το άρθρο 37. 2. To N.3852/07.06.2010 Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 3. Το Π.Δ.144/27.12.2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 4.  Την εγκύκλιο 6 (αριθμ. πρωτ. 2067)/14.01.2011 Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παράγραφο 1.Β.ι, εδάφιο δεύτερο, σύμφωνα με την οποία για τις μελέτες και τις υπηρεσίες του πεδίου εφαρμογής του Ν.3316/2005 των καταργημένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των λοιπών φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. αρ. 40701/27-7-2006 (ΦΕΚ 1196 Β), εξακολουθεί να  ισχύει η εν λόγω Κ.Υ.Α.. 5. Την αρ. 14/2011 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου Α.Μ.Θ.  σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα της Προϊσταμένης Αρχής για μελέτες και υπηρεσίες του πεδίου εφαρμογής του Ν.3316/2005 από το Περιφερειακό Συμβούλιο της  Περιφέρειας Α.Μ.Θ., στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για συμβάσεις προϋπολογισμού μέχρι 500.000,00 Ευρώ. 6. Το φάκελο της μελέτης και συγκεκριμένα τα παρακάτω  αναλυτικά στοιχεία της: α. Πρόγραμμα χρηματοδότησης: ΣΑΜΠ 0313 με ΚΑΕ 2007ΜΠ03130009 β. Προϋπολογισμός Μελέτης: 222.283 € με Φ.Π.Α.  γ. Δημοπράτηση: 23-5-2008 Μέση  Τεκμαρτή Έκπτωση: 20 % Έγκριση Ανάθεσης μελέτης: 6850 / 17-10-2008 Νομ. Επιτρ. Προγρ.- Τεχν. Οικ. Νομ. Συμβ. Δράμας δ. Ανάδοχος: Σύμπραξη των γραφείων μελετών : Εμμανουήλ  Δημητρίου Κατηγορία Πτυχίου ΥΔΡ (13), Γεώργιος Νεβέσκαλος Κατηγορία Πτυχίου ΥΔΡ (13), Γρηγόριος Ζουμπουλίδης Κατηγορία Πτυχίου ΤΟΠ (16), Γεώργιος Νεβέσκαλος Κατηγορία Πτυχίου  ΠΕΡ (27) ε. Ιδιωτικό Συμφωνητικό: αριθ.πρωτ. 7678 / 26-11-2008, ποσόν σύμβασης: 149.435 € (χωρίς ΦΠΑ), 177.827,65 € (με Φ.Π.Α.) στ. 1η Συμπληρωματική Σύμβαση: Απόφαση έγκρισης  της Ν.Ε.Τ.Ε. & Οικ. Πρακτικό 27, Θέμα 1ο, Αρίθμ. Απόφ. 138 / 22-5-2009, προϋπολογισμού 88.456,67 Ευρώ με Φ.Π.Α. Σύνολο Συμβάσεων (Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης)  266.284,32 Ευρώ με Φ.Π.Α ζ. 2ος Συγκριτικός Πίνακας της Αρχικής και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης, Απόφαση έγκρισης της Ν.Ε.Τ.Ε. & Οικ. Πρακτικό 43, Θέμα 5ο ,Αρίθμ.  Απόφ. 259 / 8-10-2010 Τελικό Σύνολο Συμβάσεων (Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) 269.964,54 Ευρώ με Φ.Π.Α η. Ημερομηνία περαίωσης της μελέτης, (5η παράταση προθεσμίας  περαίωσης) 26-03-2012. 7. Το γεγονός ότι ο τελικός προϋπολογισμός του συνόλου των συμβάσεων είναι μικρότερος των 500.000,00 Ευρώ και επομένως για την συγκεκριμένη μελέτη η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ασκεί την αρμοδιότητα της Προϊσταμένης Αρχής. 8. Την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων αριθ. πρωτ. 3746/13-1-2012 της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.Θ. 10.Tην από 2-3-2012 εισήγηση της επιβλέπουσας της μελέτης προς τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για  την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, με την οποία αφού διαπιστώνει την εμπρόθεσμη υποβολή της, την ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια,  εισηγείται την έγκριση της. 11 Tην από 2-3-2012 εισήγηση του επιβλέποντα της μελέτης προς τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την Οριστική Μελέτη Υδραυλικών Έργων Αρχικής  και 1ηςΣυμπληρωματικής Σύμβασης, με την οποία αφού διαπιστώνει την εμπρόθεσμη υποβολή της, την ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια, εισηγείται την έγκριση της. Μετά τα παραπάνω η  Υπηρεσία

 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 1. Την Έγκριση της Mελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ –ΑΓΙΑΣ  ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Από σωληνωτή διάβαση έως Κ.Ε.Γ.Ε.)» 2. Την Έγκριση της Οριστικής Μελέτης Υδραυλικών Έργων Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Από σωληνωτή διάβαση έως Κ.Ε.Γ.Ε.)» Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό)

α) Την έγκριση της Mελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΑΓΙΑΣ  ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Από σωληνωτή διάβαση έως Κ.Ε.Γ.Ε.)» β)Την έγκριση της Οριστικής Μελέτης Υδραυλικών Έργων Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  – ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Από σωληνωτή διάβαση έως Κ.Ε.Γ.Ε.)» Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αθανάσιος Μακρής μειοψήφησε ψηφίζοντας λευκό ια τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 127/2012. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 432 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 08:59
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 126 2012 Απόφαση 128 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή