Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 129

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 7 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 129/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για δικαστική εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων από την εταιρεία ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ.Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Μαρτίου 2012 ημέρα  Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1602 /1-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε  κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου  μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής  μέλος , 9) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απών ήταν: ο κ.κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της  Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 129: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με έγγραφό της με αριθμ.πρωτ.451 /6 -  03 – 2012,έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Μετά την ανωτέρω αναφερόμενη ως 1η σχετική απόφαση της Οικονομικής επιτροπής για την οριστική έκπτωση της εταιρείας  «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» από τη Σύμβαση του έργου του θέματος , η υπηρεσία μας εξέδωσε την 2η σχετική Απόφαση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του ίδιου  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3669/08 . Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 33.601 € εκδόθηκε από τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Ν.Έβρου» στην οποία και αποστάλθηκε  η 2η σχετική Απόφαση . Στις 2-3-2012 κοινοποιήθηκαν στην υπηρεσία μας έγγραφα που αφορούν στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων από την εταιρεία «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» ενώπιον ου Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης . Κατόπιν τούτων η Υπηρεσία :

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την ανάθεση στη Νομικό Σύμβουλο Π.Ε.Έβρου κα Αναγνώστου Ελένη όπως παραστεί στις 21-3- 2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης για την εξέταση της ανωτέρω  αναφερόμενης υπόθεσης . Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :  

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 8 υπέρ και 1 κατά )

Αναθέτει στη νομική σύμβουλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Ελένη Αναγνώστου ή Στάμω Πατσουρίδου να παραστεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής  Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων από την εταιρεία ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ στις 21/3/2012 ή σε κάθε  άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο. Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχελής μειοψήφησε ψηφίζοντας κατά για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταχωρήθηκαν στα  μαγνητοφωνημένα Πρακτικά. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 129/2012  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 406 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 09:15
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 128 2012 Απόφαση 130 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή