Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 67

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 3 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 67/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την εξέταση της ένστασης της εταιρείας «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» κατά της υπ’ αριθμ. 100/19-1-2012 Απόφασης Έκπτωσής της από τη Σύμβαση του έργου: «Βελτίωση οδού Μυρτίσκης Άνω Βυρσίνης». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1156/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 6) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 67 : Εισηγούμενος το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Κων/νος Δερνεκτσής Δ/ντής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 171/1- 2-2012 έγγραφο της Δ/νσης καθώς και από 30-1-2012 ένσταση της εταιρείας «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» κατά της υπ’ αριθμ. 100/19-1-2012 Απόφασης έκπτωσής της από τη Σύμβαση του έργου: «Βελτίωση οδού Μυρτίσκης Άνω Βυρσίνης», και ανέφερε τα εξής: Ο ενιστάμενος στις 28-11-2011 προσκόμισε στην υπηρεσία δύο εγγυητικές επιστολές από χρηματιστηριακή εταιρεία που εδρεύει και λειτουργεί στο εξωτερικό ενώ σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη καθώς και τη νομοθεσία, Ν3669/08 (ΚΔΕ) άρθρο 24 , «.. η εγγύηση παρέχεται με εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ….» .Μετά από έλεγχο που έκανε η υπηρεσία στο διαδίκτυο από τα στοιχεία της “SUISSE CREDIT BANCORP LTD’’ που εξέδωσε τις εν λόγω εγγυητικές όπως και μετά από έγγραφη επικοινωνία της υπηρεσίας μας με την Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώσαμε ότι η εταιρεία “SUISSE CREDIT BANCORP LTD’’ δεν είναι τράπεζα και συνεπώς δεν πληροί τους όρους της σχετικής νομοθεσίας . Στη συνέχεια με το με αριθμό πρωτοκόλλου 1978/5-12-11 έγγραφο της υπηρεσίας μας ζητήθηκε από τον ενιστάμενο να αντικαταστήσει τις ανωτέρω εγγυητικές με εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 της διακήρυξης του έργου του θέματος . Στις 16-12-2011 ο ενιστάμενος κατέθεσε μήνυμα με αναφορά σε δύο νέες εγγυητικές επιστολές από την “FINANCIAL UNION BANK” μέσω της “SUISSE CREDIT CAPITAL LTD’’ η οποία δραστηριοποιείται στην Αγγλία και στην Ουκρανία Στις εγγυητικές επιστολές αναφερόταν ως διακομιστής η τράπεζα “ALPHA BANK “ Σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ17γ/09/154ΦΝ437 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.&ΔΙ., κατά τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προηγείται της υπογραφής σύμβασης , απαιτείται έλεγχος της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους , συγκεκριμένα «….. η αρμόδια υπηρεσία πριν την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού της σύμβασης θα ζητά την προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης και θα υπογράφει το ιδιωτικό συμφωνητικό μόνο αφού έχει ελέγξει , μετά από έγγραφη επικοινωνία με την εκδούσα τράπεζα ή το ΤΣΜΕΔΕ , τη γνησιότητα της εγγύησης. Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα της εγγύησης , θα κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο , και θα ζητά κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής , επιπλέον δε , θα υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά και αίτημα για πειθαρχική δίωξη κατά τα προαναφερθέντα .» Στις 19-12-2011 η υπηρεσία επικοινώνησε εγγράφως με την “ALPHA BANK “ με το υπ’αριθμ.2128/19-12-11 έγγραφό της για να διαπιστώσει τη γνησιότητα των ανωτέρω αναφερόμενων επιστολών .Στις 3-1-2012 η υπηρεσία έλαβε την με αριθμ.πρωτ 18/3-1-12 απάντηση από την “ALPHA BANK “ η οποία μας ενημέρωσε ότι «δεν έχει καμία συνεργασία ούτε με την εκδότρια ούτε με την μεσολαβούσα τράπεζα» Η υπηρεσία στις 29-12-11 προσπάθησε να επικοινωνήσει με fax με την Ουκρανική τράπεζα “FINANCIAL UNION BANK” όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό Η υπηρεσία στις 4-1-2012 απέστειλε με fax στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουκρανία το με αριθμ.πρωτ. 24/4-1-12 έγγραφο προκειμένου να ενημερωθεί για τη γνησιότητα ή μη των επιστολών . Στις 18-1-2012 η υπηρεσία έλαβε την υπ’αριθμ100/18-1-12 απάντηση από την Πρεσβεία της Ελλάδας η οποία μας ενημέρωσε ότι η “FINANCIAL UNION BANK” δεν υφίσταται και έχει εξαγορασθεί από την Ekaterinoslavskiy Commericial Bank και επισύναψε μετάφραση της απάντησης της, στην οποία αναφέρει ότι «δεν έχει συνεργασία με την εταιρεία «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» και συνεπώς δεν εξέδωσε καμία εγγυητική επιστολή για την εταιρεία αυτή ». ΑΔΑ: ΒΟΖΣ7ΛΒ-8Ε1 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα , η υπηρεσία ενεργώντας βάσει της σχετικής νομοθεσίας εξέδωσε την υπ’αριθμ. 100/19-1-2012 Απόφαση Έκπτωσης της αναδόχου εταιρίας «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» την οποία και ανάρτησε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ ΒΟΝ87ΛΒ-Τ1Λ. Η εταιρία «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» στις 30-1-2012 κατέθεσε ένσταση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Ν3669/08 κατά της Απόφασης Έκπτωσης του . Στην ένστασή του ο ενιστάμενος ισχυρίζεται ότι απευθύνθηκε σε ελληνικές τράπεζες και λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών της χώρας δεν εξυπηρετήθηκε από καμία ελληνική τράπεζα ως προς την έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης , προαπαιτούμενες για την υπογραφή σύμβασης του εν λόγω έργου . Δεδομένου ότι η υπηρεσία μας ,λόγω αντικειμένου , δέχεται καθημερινά εγγυητικές επιστολές ελληνικών τραπεζών από εργοληπτικές επιχειρήσεις όπως και την εγγύηση συμμετοχής της ενιστάμενης εταιρίας δε θεωρούμε ότι το επιχείρημα αυτό ευσταθεί. Ο ενιστάμενος ισχυρίζεται στην ένσταση που κατέθεσε ότι οι εγγυητικές επιστολές της “FINANCIAL UNION BANK” ουδέποτε εκδόθηκαν επί χάρτου διότι καθυστέρησε η “ALPHA BANK “ να επιβεβαιώσει το μήνυμα SWIFT που έλαβε από την Ουκρανική τράπεζα και ότι αυτό δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα καθώς όλες οι πράξεις του είναι όπως ισχυρίζεται : «σύννομες και έγκυρες». Η υπηρεσία δεν είναι σε θέση να γνωρίζει λεπτομερώς τη διαδικασία έκδοσης εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες που λειτουργούν στο εξωτερικό και δεν αναφέρεται σε οιοδήποτε σημείο της σχετικής κείμενης νομοθεσίας, που διέπει τη διαδικασία υπογραφής Σύμβασης, (Ν.3669/08) ότι θα έπρεπε να γνωρίζει ή να πράξει με άλλο τρόπο απ’ ότι ήδη έπραξε. Ο ενιστάμενος ζητά στην ένστασή του, να του προσδιοριστεί νέα 15ήμερη προθεσμία προκειμένου να προσκομίσει νέες εγγυητικές επιστολές. Η διαδικασία, όπως αυτή αναφέρεται με απόλυτη σαφήνεια στη σχετική νομοθεσία , δεν προβλέπει τη χορήγηση νέας προθεσμίας. Στην υπηρεσία μέχρι τις 19-1-12(ημερομηνία έκδοσης Απόφασης Έκπτωσης ) η ενιστάμενη εταιρία δεν κατέθεσε γνήσιες εγγυητικές επιστολές που να αφορούν την υπογραφή σύμβασης του έργου του θέματος . Επίσης στις 23-1-12 στάλθηκε με fax στην υπηρεσία μας ενημερωτικό σημείωμα από μία τρίτη Ουκρανική τράπεζα με την επωνυμία JSC FINSTROBANK η οποία μας ενημερώνει ότι προτίθεται να εκδώσει για λογαριασμό της εταιρίας «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» δύο νέες εγγυητικές που όμως δεν προσκομίστηκαν στην υπηρεσία μας . Ως εκ τούτου, η υπηρεσία , κρίνει ότι η εν λόγω ένσταση είναι αβάσιμη και εισηγούμαστε να μη γίνει δεκτή . Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Γραμματικόπουλο ο οποίος υποστήριξε την άποψη του όπως αυτή αποτυπώνεται στην συνημμένη ένστασή του και ζήτησε από την επιτροπή 15ημερη προθεσμία προκειμένου να προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή. Κατόπιν των παραπάνω , η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την απόρριψη της ένσταση σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά την αποχώρηση του ενιστάμενου κ. Γραμματικόπουλου από την αίθουσα και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αφού εξέτασε το ιστορικό του έργου , και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 5 υπέρ και 1 κατά)

Απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» κατά της υπ’ αριθμ. 100/19-1- 2012 Απόφασης Έκπτωσής της από τη Σύμβαση του έργου: «Βελτίωση οδού Μυρτίσκης Άνω Βυρσίνης» σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και αναθέτει στην υπηρεσία, ως αρμόδια, την περαιτέρω εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Νόμου 3669/08 και της εγκυκλίου Δ17γ με αριθμ. πρωτοκ. 09/154/ΦΝ437/21-9-10. Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής ψηφίζοντας Κατά, αναφέροντας ότι: «πρέπει να γίνει δεκτή η ένσταση και να δοθεί η παράταση 15 ημερών που ζητά ο ανάδοχος». Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 67/2012. 

                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                                              

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 410 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 10:06
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 66 2012 Απόφαση 68 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή