Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 68

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 3 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 68/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την προμήθεια αλατιού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην ΠΕ Ροδόπης. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1156/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 6) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 68 : Εισηγούμενος το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Κων/νος Δερνεκτσής Δ/ντής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 206/2-2-2012 έγγραφο της Δ/νσης , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Παρακαλούμε να εγκρίνετε την απευθείας ανάθεση στις «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ», την προμήθεια 270 τόνων αλατιού περίπου, με τίμημα 13.000,00 ευρώ περίπου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, λόγω συνεχιζόμενων έντονων καιρικών φαινομένων. Η δαπάνη θα βαρύνει το έργο αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ΚΑΕ 2007ΕΟ01200001 ΚΑΕ 0071.9781 οικονομικού έτους 2012. Σας βεβαιώνουμε ότι η παραπάνω ποσότητα κρίνεται αρκετή προς το παρόν, για την αντιμετώπιση των φαινομένων που έχουμε σε εξέλιξη, αλλά και για τον λόγο ότι η αποθήκη αλατιού που διαθέτουμε δεν έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα. Κατόπιν των παραπάνω , η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την προμήθεια αλατιού 270 τόνων ενδεικτικού προϋπολογισμού: 13.000,00€ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην ΠΕ Ροδόπης. Η δαπάνη θα βαρύνει το έργο αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ΚΑΕ 2007ΕΟ01200001 ΚΑΕ 0071.9781 οικονομικού έτους 2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την προμήθεια αλατιού 270 τόνων, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 13.000,00€, από τις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην ΠΕ Ροδόπης. Η δαπάνη θα βαρύνει το έργο αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ΚΑΕ 2007ΕΟ01200001 ΚΑΕ 0071.9781 οικονομικού έτους 2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 68/2012. 

                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                                              

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 367 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 10:14
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 67 2012 Απόφαση 69 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή