Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 66

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 3 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 66/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την δικαστική εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ΠΕ Ξάνθης ενώπιον του ΣΤ’ τμήματος του Σ.τ.Ε. για την εκδίκαση της με αρ. κατάθεσης Ε 2899/2010 αίτησης αναίρεσης του ΝΔ Ξάνθης κατά των Κω/νου Χαλκίδη και άλλων 93 υπαλλήλων του πρώην Ν.Δ. Ξάνθης και κατά της αριθμ.241/2009 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που αφορά σε μισθολογικά θέματα των παραπάνω υπαλλήλων. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1156/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 6) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 66 : Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 19/31-1-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Στις 12 Μαρτίου 2012 συζητείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤ’ Τμήμα) η με αριθμό κατάθεσης Ε 2899/2010 αίτηση αναίρεσης του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας – Ξάνθης (σήμερα Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) κατά των Κωνσταντίνου Χαλκίδη και άλλων 93 υπαλλήλων του πρώην Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης και τώρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και κατά της με αριθμό 241/2009 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, που αφορά μισθολογικά θέματα των παραπάνω υπαλλήλων. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ.2 του Ν.3852/2010 στη θέση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας – Ξάνθης, ως διαδίκου στην παραπάνω δίκη, υπεισέρχεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συνεχίζει την παρούσα εκκρεμή δίκη, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 1 του Ν.3852/2010 στο νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Κωνσταντίνο Γούναρη να παραστεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤ’ Τμήμα) κατά τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης Ε 2899/2010 αίτησης αναίρεσης του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας – Ξάνθης (σήμερα Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) κατά των Κωνσταντίνου Χαλκίδη και άλλων 93 υπαλλήλων του πρώην Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης και τώρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και κατά της με αριθμό 241/2009 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη δικάσιμο της 12ης Μαρτίου 2012 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 4 υπέρ και 2 κατά)

Αναθέτει στο νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Κωνσταντίνο Γούναρη να παραστεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤ’ Τμήμα) κατά τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης Ε 2899/2010 αίτησης αναίρεσης του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης της Νομαρχιακής ΑΔΑ: ΒΟΖΣ7ΛΒ-Β5Π Αυτοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας – Ξάνθης (σήμερα Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) κατά των Κωνσταντίνου Χαλκίδη και άλλων 93 υπαλλήλων του πρώην Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης και τώρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και κατά της με αριθμό 241/2009 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη δικάσιμο της 12ης Μαρτίου 2012 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο. Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής και Αθανάσιος Μακρής ψηφίζοντας Κατά, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 66/2012.

                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                                              

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

 

Διαβάστηκε 312 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 09:54
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 65 2012 Απόφαση 67 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή