Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 43

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 2 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 43/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την εξέταση της ένστασης της εταιρείας ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕΒΕΘ κατά του Πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη - Πάτερμα» Προϋπολογισμού:2.950.000,00€.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1015/25-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 43 : Εισηγούμενος το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Κων/νος Δερνεκτσής , Δ/ντης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. ΔΤΕ- 90/20-1-2012 έγγραφο της Δ/νσης, το οποίο αναφέρεται στο από 10-1-2012 συνημμένο Πρακτικό Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με ανοικτή δημοπρασία και σύστημα υποβολής προσφορών το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/08 του έργου του θέματος, στην από 16-1-2012 ένσταση της εταιρείας ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ κατά του Πρακτικού διαγωνισμού καθώς και στην από 20-1-2012 συνημμένη Γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού επί της ένστασης.
Στο πιο πάνω Πρακτικό Η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των οικονομικών προσφορών και έλεγξε αυτές οι οποίες βρέθηκαν όπως παρακάτω και με σειρά μειοδοσίας:
1.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 56,58%
2.ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ 42,4 %
3.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ 38,34%
4.ΑΛΚΩΝ ΑΤΕ 32,4 %
5.DASYC ΑΤΕ 30,00%
6.ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΖΑΡΡΗΣ ΑΒΕΤΕ 21,97%
Εν συνεχεία ελέχθησαν τα δικαιολογητικά των προσφορών κατά τον έλεγχο βρέθηκε ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό της εταιρείας DASYC ΑΕ να αναφέρει λάθος ποσό (43.473,00 Ευρώ) αντί του ορθού 47.473,00 Ευρώ και για τον λόγο αυτό αποκλείεται από την συνέχεια του διαγωνισμού.
Το μέλος της Επιτροπής Σοφία Πίτατζη έχει τη γνώμη ότι πρέπει να αποκλεισθεί επίσης η εργοληπτική εταιρεία ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ, επειδή δεν προσκόμισε ασφαλιστική ενημερότητα έργου που είναι σε εξέλιξη και επιβλέπει η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης και συγκεκριμένα του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Δαρμένης – Ραγάδας», το οποίο εκτελεί σε Κοινοπραξία με την ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ, σύμφωνα με το άρθρο 23.2.2.β της Διακήρυξης και επειδή το έργο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην ενημερότητα πτυχίου που κατέθεσε η εταιρεία στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Δ. θεωρούν ότι η ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ δεν πρέπει να αποκλειστεί αφού σύμφωνα με την παρ. 23.2.1 «. Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2» Κατόπιν όλων αυτών και μετά τα έγγραφα των Τραπεζών για την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών, προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με έκπτωση 56,58% . Η εταιρεία ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ στην ένστασή της αναφέρει ότι: «η επιτροπή θα έπρεπε να αποκλείσει τη διαγωνιζόμενη εταιρεία ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ επειδή η ανωτέρω εταιρεία κηρύχθηκε έκπτωτη στο έργο «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Πόλης Σουφλίου» σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δήμου Σουφλίου (Αποφάσεις αριθ.26842/9-11-2011 και 302/2011) γεγονός που το απέκρυψε από την Επιτροπή. Η εταιρεία ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό λόγω της έκπτωσής της, γεγονός που καθιστά επισφαλή την εκτέλεση του έργου. Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε να αποκλειστεί της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού η εταιρεία ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ και να αναδειχθεί η ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ ανάδοχος του έργου:
«Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη – Πάτερμα».
Η επιτροπή στην από 20-1-2012 Γνωμοδότησή της αναφέρει ότι: «Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε προσεκτικά την ένσταση με τα συνυποβαλλόμενα και επειδή η εταιρεία ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ προσκόμισε όλα τα απαραίτητα από τη Διακήρυξη δικαιολογητικά, μεταξύ δε αυτών:
 έγκυρη Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό
 Ενημερότητα Πτυχίου εκδοθείσα από το ΜΕΕΠ στις 5-1-2012 (μεταγενέστερη της συνημμένης απόφασης έκπτωσης), συνεπώς δεν έχει κινηθεί ακόμα εναντίον της εταιρείας πειθαρχικός έλεγχος κατά το άρθρο 82 του Ν.3669/08 και η εν λόγω εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα συμμετοχής της σε Δημοπρασίες. η Ε.Δ. γνωμοδοτεί αρνητικά επί της ενστάσεως και εισηγείται στην Προϊσταμένη Αρχή τη διατήρηση του Πρακτικού ως έχει».
Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη - Πάτερμα» Προϋπολογισμού:2.950.000,00€ και την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ σύμφωνα με τη Γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη - Πάτερμα» Προϋπολογισμού:2.950.000,00€ και απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας ΑΒΕΤΕΘ σύμφωνα με την άποψη της υπηρεσίας όπως αυτή τεκμηριώνεται στην από 20 -1-2012 συνημμένη Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 43/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 611 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:52
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 42 2012 Απόφαση 44 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή