Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 44

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 2 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 44/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της μελέτης: «Αποπεράτωση νέας πτέρυγας της Μονάδας Ανοικτής Φροντίδας Ηλικιωμένων Κομοτηνής , αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος κτιρίου και εξοπλισμός του συγκροτήματος».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1015/25-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 44 : Εισηγούμενος το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Κων/νος Δερνεκτσής , Δ/ντης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. ΔΤΕ-92/16- 1-2012 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί σε ιδιόκτητο χώρο που βρίσκεται εντός σχεδίου, επί της οδού Θάσου 22, στην Κομοτηνή, σε οικόπεδου εμβαδού περί τα 1800m2, στο οποίο διατάσσεται το συγκρότημα των δύο κτηρίων, υφιστάμενο και νέο, καθώς και ένας μικρός ναΐσκος του Αγίου Μηνά. Το συγκρότημα των κτηρίων εφάπτεται στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου και καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του, περί τα 1000m2, ενώ ο ναΐσκος περί τα 65m2. Στην σημερινή του μορφή το συγκρότημα των κτηρίων του Γηροκομείου αποτελείται από το υφιστάμενο κτήριο, επί του οποίου δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση και από το νέο κτήριο (προσθήκη νέας πτέρυγας), του οποίου έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του φέροντος οργανισμού. Με το εν λόγω έργο επιχειρείται η ολοκλήρωση της νέας πτέρυγας, προς χρήση των υπαρχόντων τροφίμων και η εν συνεχεία ανακατασκευή του υφισταμένου κτηρίου. Οι εργασίες ολοκληρώνονται με την δημιουργία διαδρόμου σύνδεσης των δύο κτηρίων και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στην
περιοχή του ναΐσκου και περιμετρικά των κτηρίων. Τα δύο κτήρια του γηροκομείου, υφιστάμενο και νέο, αντιμετωπίζονται σαν ενιαίο συγκρότημα. Κατόπιν τούτου, οι Μονάδες Διαβίωσής τους (Μ.Δ.) και οι αντίστοιχες λειτουργίες τους αναπτύσσονται ανά όροφο. Έτσι, στο ισόγειο αναπτύσσεται μια Μονάδα Διαβίωσης 12 κλινών, στον 1ο όροφο μια Μονάδα Διαβίωσης 25 κλινών και στον 2ο όροφο μια Μονάδα Διαβίωσης 13 κλινών, δημιουργώντας μια Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) συνολικής δυναμικότητας 50 κλινών. Στον υπόγειο χώρο του συγκροτήματος χωροθετούνται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και κάποιοι αποθηκευτικοί χώροι. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της ανωτέρω αναφερόμενης μελέτης καθώς η υπηρεσία μας έχει ελέγξει τα αναφερόμενα σχέδια και μελέτες προκειμένου να προχωρήσουμε στην προετοιμασία φακέλου για την ένταξη του εν λόγω έργου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μελέτη: «Αποπεράτωση νέας πτέρυγας της Μονάδας Ανοικτής Φροντίδας Ηλικιωμένων Κομοτηνής , αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος κτιρίου και εξοπλισμός του συγκροτήματος».
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 44/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 371 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:55
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 43 2012 Απόφαση 45 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή