Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 42

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 2 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 42/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την εξέταση της ένστασης του Βλαδίμηρου Φωτιάδη κατά του Πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αντιστήριξη πρανών κάτω διάβασης οικισμού Αρίσβης» Προϋπολογισμού:63.200,00€ με ΦΠΑ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1015/25-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 42 : Εισηγούμενος το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Κων/νος Δερνεκτσής , Δ/ντης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. ΔΤΕ- 2200/16-1-2012 έγγραφο της Δ/νσης, το οποίο αναφέρεται στο από 19-12-2011 συνημμένο Πρακτικό Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με ανοικτή δημοπρασία και σύστημα υποβολής προσφορών το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τον Ν.3263/04 του έργου του θέματος, στην από 21-12-2011 ένσταση του Φωτιάδη Βλαδίμηρου Ε.Δ.Ε. κατά του Πρακτικού διαγωνισμού καθώς και στην από 16-1-2012 συνημμένη Γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού επί της ένστασης. Στο πιο πάνω Πρακτικό αναφέρεται ότι στις 19 Δεκεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ροδόπης ο διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου για το προαναφερθέν έργο. Έλαβαν μέρος οι παρακάτω εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες κατατάχτηκαν κατά σειρά μειοδοσίας ως κατωτέρω :
1. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ με προσφορά 38 %
2. ΜΟΥΖΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ με προσφορά 36 %
3. ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με προσφορά 36 %
4. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με προσφορά 31 %
5. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με προσφορά 31 %
6. ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με προσφορά 28 %
7. ΚΤΕΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ με προσφορά 26 %
8. ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με προσφορά 12 %
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων (σύμφωνα με την ανωτέρω σειρά μειοδοσίας) που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η Υπεύθυνη Δήλωση του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΦΩΤΙΑΔΗ η οποία «… πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια.» (σύμφωνα με το Άρθρο 23.2.3 της Διακήρυξης Δημοπρασίας), παρουσίαζε τις παρακάτω παρατυπίες :
i) Δήλωνε ότι έχει κατατεθεί η αρ.πρωτ. 2483/9-3-2010 Βεβαίωση του Τ.Π.Ε.Δ.Ε. (Τομέας Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), ενώ αυτή που έχει κατατεθεί έχει αρ.πρωτ. 2236/14-3-2011.
ii) Δήλωνε ότι έχει κατατεθεί η αρ.πρωτ. 514/12-9-2011 Ασφαλιστική Ενημερότητα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ενώ αυτή που έχει κατατεθεί έχει αρ.πρωτ. 375/28-6-2011.
Η Επιτροπή, θεωρώντας ότι οι ανωτέρω παρατυπίες αποτελούν λόγο αποκλεισμού, συνέταξε το από 19-12-2011 Πρακτικό με το οποίο κρίνει την προσφορά του κ. ΦΩΤΙΑΔΗ απαράδεκτη και συνεπώς απορριπτέα, ανακηρύσσοντας μειοδότες τους δύο επόμενους συμμετέχοντες. Η Ανακοίνωση σύνταξης του Πρακτικού αναρτήθηκε στις 19-12-2011 σε πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, θέτοντας την 23η Δεκεμβρίου 2011 σαν τελευταία ημέρα υποβολής αντιρρήσεων. Στις 23-12-2011 ο ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ κατέθεσε Ένσταση κατά του Πρακτικού αναφέροντας επί λέξει τα παρακάτω :
«- Η βεβαίωση ΕΤΑΑ - ΤΠΕΔΕ (2236/14-3-2011) αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση με αριθμό 5. ως βεβαίωση ΤΠΕΔΕ (2236/14-3-2011) και είναι σαφές ότι είναι η ίδια.

- Η βεβαίωση ενημερότητας ΤΣΜΕΔΕ (375/28-6-2011) αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση με αριθμό
10. ως βεβαίωση μη οφειλής ΤΣΜΕΔΕ (514/12-9-2011).
- Σύμφωνα με την (Εγκ.24 αρ.πρωτ. Δ17α/06/121/ΦΝ 443) παρ.3, η αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου είναι πλεονασμός και δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.» Η Εγκύκλιος που αναφέρεται ανωτέρω, κατατέθηκε μαζί με την Ένσταση προς γνώση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έλαβε υπόψη της τους ισχυρισμούς του ενιστάμενου, έχει να παρατηρήσει τα εξής :
1. Παρά τα όσα αναφέρει ο ενιστάμενος, παραμένει γεγονός ότι στην Υπεύθυνη Δήλωση αναγράφεται η Βεβαίωση Τ.Π.Ε.Δ.Ε. με αρ.πρωτ. 2483/9-3-2010, ενώ αυτή που έχει κατατεθεί έχει αρ.πρωτ. 2236/14-3-2011. Δηλαδή ο ενιστάμενος, ακόμη και στην Ένστασή του, επιμένει ότι η Βεβαίωση που αναγράφεται στην Υπεύθυνη Δήλωση έχει ίδια στοιχεία με αυτή που κατατέθηκε, κάτι που καταφανέστατα δεν ισχύει.
2. Ο ενιστάμενος συμφωνεί ότι η Βεβαίωση ενημερότητας ΤΣΜΕΔΕ που αναφέρει στην Υπεύθυνη Δήλωσή του, έχει διαφορετικά στοιχεία από αυτή που κατέθεσε.
3. Και τα δύο επίμαχα έγγραφα βρίσκονταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών και συνεπώς είναι έγκυρα, παρόλο που δε συμφωνούν τα στοιχεία τους με αυτά της Υπεύθυνης Δήλωσης.
4. Όσο για την Εγκύκλιο που κατέθεσε ο ενιστάμενος, η επίμαχη παράγραφος που επικαλείται
αναφέρει επί λέξει :
«Και στους τρεις τύπους Διακηρύξεων διευκρινίστηκε ότι η Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων αναφέρει μεν ένα προς ένα τα έγγραφα που αφορά αλλά δεν είναι απαραίτητη η αναφορά περαιτέρω στοιχείων των εγγράφων (αριθμός πρωτοκόλλου κλπ).» Όμως, η Εγκύκλιος αυτή αναφέρεται στην 4η βελτίωση των πρότυπων διακηρύξεων δημοσίων έργων που εγκρίθηκε με την αρ. Δ17α/02/115/ΦΝ443/3-8-2007 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Πράγματι, στη διακήρυξη εκείνου του τύπου, η σχετική παράγραφος της διακήρυξης είχε διαμορφωθεί ως εξής : «Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια, χωρίς να απαιτείται αναφορά σε προσδιοριστικά της ταυτότητας των εγγράφων στοιχεία (αρ.πρωτ., ημερομηνία έκδοσης κ.λ.π.)» Έκτοτε όμως, και συγκεκριμένα με την αρ. Δ17α/05/116/ΦΝ437/30-9-2008 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εγκρίθηκε η 5η βελτίωση των πρότυπων διακηρύξεων δημοσίων έργων και ταυτόχρονα τα νέα τεύχη αντικαθιστούν τα τεύχη που εγκρίθηκαν παλαιότερα. Έτσι, στις νέου τύπου διακηρύξεις (άρα και σ’ αυτήν με την οποία διεξήχθη η δημοπρασία), η σχετική παράγραφος διαμορφώθηκε ως εξής : «Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια.» Όπως φαίνεται, το τμήμα της ανωτέρω παραγράφου με το οποίο δεν απαιτείτο περαιτέρω έλεγχος των στοιχείων των εγγράφων έχει απαλειφθεί στις νέες διακηρύξεις, ακυρώνοντας στην ουσία το περιεχόμενο της προαναφερθείσης εγκυκλίου, η οποία ούτως ή άλλως παρείχε διευκρινήσεις για την 4η βελτίωση των διακηρύξεων που δεν ισχύει πλέον. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ιδίως δε τη διόρθωση που πραγματοποιήθηκε στις νέες διακηρύξεις και θεωρώντας ότι πρόθεση του Νομοθέτη είναι η όσο το δυνατόν ακριβέστερη ταυτοποίηση των δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτά που αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση, η Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνει ότι η υποβληθείσα ένσταση είναι αβάσιμη.
Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αντιστήριξη πρανών κάτω διάβασης οικισμού Αρίσβης» Προϋπολογισμού:63.200,00€ με ΦΠΑ. και την απόρριψη της ένστασης του Φωτιάδη Βλαδίμηρου Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με τη Γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αντιστήριξη πρανών κάτω διάβασης οικισμού Αρίσβης» Προϋπολογισμού:63.200,00€ με ΦΠΑ. και απορρίπτει την ένσταση του Φωτιάδη Βλαδίμηρου Ε.Δ.Ε. για τυπικούς λόγους, βάσει του άρθρου 23.2.3 της διακήρυξης και σύμφωνα με την άποψη της υπηρεσίας όπως αυτή τεκμηριώνεται στην από 16-1-2012 συνημμένη Γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 42/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 704 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:49
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 41 2012 Απόφαση 43 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή