Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 36

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 2 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 36/2012 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του από 11/01/2012 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο «τη χαμηλότερη τιμή», για την προμήθεια και μεταφορά λευκού αλκυδικού χρώματος διαγράμμισης καθώς και των απαιτούμενων σφαιριδίων αντανάκλασης για τις ανάγκες της ΠΕ Έβρου.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1015/25-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 36 : Εισηγούμενη το έκτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η-226/11-1-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Στην Αλεξανδρούπολη στις 11 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2012 και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασαν για την αξιολόγηση του διαγωνισμού για την προμήθεια και μεταφορά λευκού αλκυδικού χρώματος διαγράμμισης καθώς και των απαιτούμενων σφαιριδίων αντανάκλασης για τις ανάγκες της ΠΕ Έβρου οι παρακάτω:
1.Παρασκευόπουλος Βασίλειος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Δ’β ως πρόεδρο
2.Ταμίας Κων/νος ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄Β ως μέλος
3.Ζουμπούλης Ανδρέας ΤΕ Εργοδηγος με Β’β ως μέλος
που αποτελούν τη επιτροπή διαγωνισμού που ορίσθηκε με την αριθμ 492/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής ,Μακεδονίας Θράκης για την με αριθμ. Η- 5782/2011 διακήρυξη.
Μετά τη λήξη της ώρας η επιτροπή παραλαμβάνει (αριθμεί , υπογράφει) δύο προσφορές των :
1. ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ – Α.Ε.
2. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και των τεχνικών προσφορών. Εξετάζοντας προσεκτικά τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προσφορές διαπίστωσε ότι αυτά είναι σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ΄ αριθμ Η-5782/2011 Διακήρυξη.
Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του από 11/01/2012 πρακτικού διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο «τη χαμηλότερη τιμή» για την προμήθεια και μεταφορά λευκού αλκυδικού χρώματος διαγράμμισης καθώς και των απαιτούμενων σφαιριδίων αντανάκλασης για τις ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ, σύμφωνα με το οποίο έγιναν δεκτές και οι δύο προσφορές και αποφασίστηκε να ορίσει ημέρα και ώρα για να ανοιχτούν και οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 11/01/2012 συνημμένο Πρακτικό διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο «τη χαμηλότερη τιμή» για την προμήθεια και μεταφορά λευκού αλκυδικού χρώματος διαγράμμισης καθώς και των απαιτούμενων σφαιριδίων αντανάκλασης για τις ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ, σύμφωνα με το οποίο έγιναν δεκτές και οι δύο προσφορές.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 36/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 456 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:35
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 35 2012 Απόφαση 37 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή