Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 37

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 2 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 37/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ενώπιων του Σ.τ.Ε. σε υπόθεση που αφορά αίτηση ακυρώσεως του Ευ. Καστρινάκη και λοιπών κατά της 6/27-7-2002 απόφασης του τότε Περιφερειακού Συμβουλίου.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1015/25-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 37 : Εισηγούμενος το έβδομο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Κων/νος Κατσιμίγας, Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 320/27-1-2012 έγγραφό του, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την ανάθεση εκπροσώπησης της ΠΑΜΘ σε υπόθεση που δικάζεται ενώπιον του Σ.τ.Ε την Τετάρτη 01-02-2012 και αφορά αίτηση ακυρώσεως των Ευ. Καστρινάκη και λοιπών, κατά της 6/27-07-2002 απόφασης του τότε Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά έγκριση του ΠΕΣΔΑ Α.Μ.Θ. και άλλων αποφάσεων υπηρεσιών και Συλλογικών οργάνων όπως προκύπτει από τα συνημμένα έγγραφα.
Κατόπιν των παραπάνω, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΑΜΘ:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τον ορισμό του δικηγόρο της ΠΑΜΘ Κωνσταντίνου Γούναρη προκειμένου να εκπροσωπήσει την ΠΑΜΘ ενώπιων του Σ.τ.Ε. για την εν λόγω υπόθεση.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στον Νομικό Σύμβουλο της ΠΑΜΘ , δικηγόρο Κωνσταντίνο Γούναρη , να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει , την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδ. Θράκης / στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 1-2-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο κατά την εκδίκαση της αίτησης ακυρώσεως των Ευ. Καστρινάκη και λοιπών, κατά της 6/27-07- 2002 απόφασης του τότε Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά έγκριση του ΠΕΣΔΑ Α.Μ.Θ. και άλλων αποφάσεων υπηρεσιών και Συλλογικών οργάνων.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 37/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 455 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:37
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 36 2012 Απόφαση 38 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή