Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 35

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 2 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 35/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 1ο του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού αποχιονισμού στην ΠΕ Δράμας.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1015/25-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 35 : Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. 243/30-1-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Με την από 15-12-2011 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού και την αριθ.πρωτ.6241/15-12-2011 περίληψη διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού οι οποίες εγκρίθηκαν με την αριθ. απόφαση 571/2011 (πρακτικό 39ο /2011) της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.-Θ διενεργήθηκε ο πρόχειρος διαγωνισμός του θέματος την 18-1-2012, κατά την οποία υποβλήθηκαν δύο (2) προσφορές ,αυτή της εταιρείας Δαδακαρίδης Α.Ε και της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προδιαγραφών των παραπάνω εταιρειών η επιτροπή διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό 1ο και ακύρωσε την συμμετοχή της εταιρείας Δαδακαρίδης Α.Ε. η οποία δεν είναι παραγωγός του τελικού προϊόντος, λόγω έλλειψης των δικαιολογητικών των περιπτώσεων .δ. , ε. και ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Π.Δ.118/2007. Αφού παρήλθε ο χρόνος για την υποβολή ενστάσεων που καθορίζεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 σύμφωνα με την από 18-1-2012 ανακοίνωση του Προέδρου της επιτροπής, την 25-1-2012 ανοίχτηκε η οικονομική προσφορά της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε (Πρακτικό 2ο), η οποία είναι σύμφωνα με τις οικονομικές προδιαγραφές της προμήθειας και μικρότερη από τον προϋπολογισμό της προμήθειας. Η επιτροπή διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού ,η οποία είναι και Επιτροπή εισήγησης για την ανάθεση της προμήθειας εισηγείται την 25-1-2012 την έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού και την ανάθεση της Προμήθειας : Προμήθεια και μεταφορά αλατιού αποχιονισμού στην Δράμα στην εταιρεία Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. αντί του ποσού των α.) 19.546,74 € μαζί με το ΦΠΑ 13% για την προμήθεια των 450 τόνων αλατιού αποχιονισμού και β.) 9,84 € μαζί με το ΦΠΑ 23% για την μεταφορά ενός τόνου αλατιού. Για την μεταφορά των 450 τόνων το ποσό είναι 4.428,00 € . Το συνολικό ποσό για την προμήθεια και την μεταφορά των 450 τόνων αλατιού αποχιονισμού στην πόλη της Δράμας είναι 23.974,70 €. Η τιμή του αλατιού συγκριτικά με παλαιότερες χρονιές που ο προμηθευτής της τότε Ν.Α Δράμας ήταν ο ίδιος ,δηλαδή Ελληνικές Αλυκές Α.Ε είναι λίγο υψηλότερη (καθορίζεται από την υπό παραγγελία ποσότητα) λόγω της μικρότερης ποσότητας που παραγγέλθηκε (450 τόνους έναντι 750 τόνους παλαιότερα) αλλά και της αύξησης του ΦΠΑ κατά δύο (2) μονάδες 13% από 11%. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των συνημμένων Πρακτικών και την ανάθεση της Προμήθειας και μεταφοράς αλατιού αποχιονισμού στην Δράμα, στην εταιρεία Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. αντί του ποσού των α) 19.546,74 € μαζί με το ΦΠΑ 13% για την προμήθεια των 450 τόνων αλατιού αποχιονισμού και β) 9,84€ μαζί με το ΦΠΑ 23% για την μεταφορά ενός τόνου αλατιού.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα συνημμένα Πρακτικά και αναθέτει την Προμήθεια και μεταφορά αλατιού αποχιονισμού στην Δράμα, στην εταιρεία Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. αντί του ποσού των α) 19.546,74 € μαζί με το ΦΠΑ 13% για την προμήθεια των 450 τόνων αλατιού αποχιονισμού και β) 9,84€ μαζί με το ΦΠΑ 23% για την μεταφορά ενός τόνου αλατιού.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 35/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 492 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:32
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 34 2012 Απόφαση 36 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή