Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 26

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και συγκρότηση  επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου: «Καθαρισμός κοίτης χειμάρρου Μαρμαρά και εργασίες προστασίας πρανών» Προϋπολογισμού:100.000,00€ με ΦΠΑ. Στην Κομοτηνή  σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος  Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 26 : Εισηγούμενη  το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. 02/5995/30-12-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ (ΚΑΠ 2011 Επενδύσεις), σύμφωνα με την με αριθ.315/2011 απόφαση, της από 10- 11-2011 συνεδρίασης του  Περιφερειακού Συμβουλίου, με τίτλο «Καθαρισμός κοίτης χειμάρρου Μαρμαρά και εργασίες προστασίας πρανών» και Κ.Ε.1120020433. Το έργο θα εκτελεστεί στον χείμαρρο Μαρμαρά, στην  περιοχή Λουτρά Ελευθερών. Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες διεύρυνσης και καθαρισμού της κοίτης του χειμάρρου Μαρμαρά και εργασίες προστασίας και αποκατάστασης  των πρανών της κοίτης στην περιοχή εισόδου προς τα Λουτρά των Ελευθερών. Η τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό  02/0000/30-12-2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 81.300,81 +18.699,10 Φ.Π.Α.=100.000,00€. Κατόπιν των ανωτέρω και  προκειμένου να προχωρήσουμε στην δημοπράτηση του έργου του θέματος, η υπηρεσία:  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 α) την έγκριση του σχεδίου Διακήρυξης και β) την συγκρότηση της επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 /4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη που κληρώθηκαν με το από 29-12-2011 συνημμένο  Πρακτικό: 1. Κουρής Σπυρίδων, πολιτικός μηχανικός της Δ.Τ.Ε της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ως πρόεδρος 2. Μαυρίδου Αναστασία, αρχιτέκτων μηχανικός της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής  Ενότητας Καβάλας, ως μέλος 3. Μεταλλίδης Πρόδρομος, μηχανολόγος μηχανικός της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας,  ως μέλος Αναπληρωματικά μέλη : 1. Σκοτίδα Χρυσάνθη, ηλεκτρολόγος μηχανικός της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας 2. Κακογεωργίου Ηλίας, μηχανολόγος μηχανικός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας  3. Παγώνη  Φωτεινή, πολιτικός μηχανικός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που λείπουν ή τυχόν  κωλύονται. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας  υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης χειμάρρου Μαρμαρά και εργασίες προστασίας πρανών» Προϋπολογισμού:100.000,00€ με ΦΠΑ. και συγκροτεί επιτροπή  για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη που κληρώθηκαν σύμφωνα με το από 29/12/2011 συνημμένο Πρακτικό: 1. Κουρής Σπυρίδων, πολιτικός μηχανικός της  Δ.Τ.Ε της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ως πρόεδρος 2. Μαυρίδου Αναστασία, αρχιτέκτων μηχανικός της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ως μέλος 3. Μεταλλίδης Πρόδρομος,   μηχανολόγος μηχανικός της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ως μέλος Αναπληρωματικά μέλη : 1. Σκοτίδα Χρυσάνθη, ηλεκτρολόγος μηχανικός της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας 2. Κακογεωργίου Ηλίας, μηχανολόγος μηχανικός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας 3. Παγώνη Φωτεινή, πολιτικός μηχανικός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που λείπουν ή τυχόν κωλύονται. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 26/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 456 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 12:47
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 25 2012 Απόφαση 27 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή