Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 27

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 27/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας  περαίωσης του έργου : «Προσθήκη αιθουσών στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της ΠεριφέρειαςΑνατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4)  Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος,  5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος,8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα  Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 27 : Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. 02/5910/30-12-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η μελέτη του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 16° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» συντάχθηκε  από την Α.Ε.Ν.Α.Κ., θεωρήθηκε από τη Δ.Τ.Υ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 07/1239/ 29-3-2005 Απόφαση της Δ.Τ.Υ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας. Με την υπ' αριθμ. 07/2511/ 1-7-2010 απόφαση της Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Με την υπ' αριθμ. 07/3102/ 6-8-2010  Απόφαση Νομάρχη Καβάλας εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου σε εκτέλεση του με αριθμό 27/2010 πρακτικού της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ.  απόφασης 152/4-8-2010). Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 7/9/2010 και ανάδοχος μειοδότης ανεδείχθη η Κ/ΞΙΑ Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ με μέση έκπτωση 51,66% επί των  τιμών του Τιμολογίου Μελέτης.  Με την υπ' αριθμό 07/4977/ 25-11-2010 απόφαση Νομάρχη Καβάλας εγκρίθηκε οριστικά ο ανάδοχος του έργου του θέματος, σε εκτέλεση του με αριθμό α)  34/2010 πρακτικό της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 208/30-9-2010) και β) 39/2010 πρακτικού της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομ. Διαμ.  Καβάλας (αρ. απόφασης 250/19-11-2010). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 9-12-2010 για το ποσό των 468.894,64 € πλέον Φ.ΠΑ 23% 107.345,77 € ήτοι συνολικά 576.740,41 €.  Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού έχει ορισθεί η 9-12-2011, ήτοι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος με  αίτηση του ζήτησε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 143 ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι τις 30-4-2012. Στη θέση κατασκευής του νέου κτιρίου υπήρχαν  κτίσματα προς κατεδάφιση, τα οποία έπρεπε να παραδοθούν κενά προκειμένου να κατεδαφιστούν και να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής. Τα κτίσματα αυτά (εκτός του κτιρίου των WC)  παραδόθηκαν από το Δήμο Καβάλας στις 4-3-2011, για το λόγο αυτό καθυστέρησε η έναρξη των εργασιών κατά 86 ημέρες. Μεταξύ των κτισμάτων προς κατεδάφιση ήταν και οι παλιοί χώροι  υγιεινής (WC), οι οποίοι χρησιμοποιούνταν από τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου, επομένως δεν μπορούσε να γίνει η κατεδάφιση τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το κτίριο  των WC βρισκόταν εντός της κάτοψης του νέου κτιρίου, στο κεντρικό τμήμα του. Για το λόγο αυτό το έργο έπρεπε να κατασκευαστεί τμηματικά, δηλαδή να κατασκευαστούν πρώτα το  νοτιοδυτικό και το ανατολικό τμήμα και στη συνέχεια, μετά την κατεδάφιση των WC, το κεντρικό τμήμα του κτιρίου. Το κτίριο των παλιών WC και ο χώρος στα βόρεια του οικοπέδου  παραδόθηκαν από το Δήμο Καβάλας μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς, στις 16- 6-2011, οπότε έγινε η κατεδάφιση και ξεκίνησε η κατασκευή του κεντρικού τμήματος της προσθήκης. Το νοτιοδυτικό τμήμα του νέου κτιρίου, το οποίο περιλαμβάνει τα WC, έπρεπε να ολοκληρωθεί και να δοθεί  ε χρήση κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο του 2011, επομένως  έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στην κατασκευή αυτού του τμήματος. Η αναγκαία κατασκευή του έργου κατά τμήματα καθιστά δύσκολο το συντονισμό και δημιουργεί καθυστερήσεις, καθώς τα συνεργεία  κατασκευής δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για το σύνολο του έργου, αλλά πρέπει να επανέρχονται για κάθε τμήμα που  κατασκευάζεται. Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου λόγω της τμηματικής κατασκευής του υπολογίζεται σε 1 μήνα περίπου. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο  και να δοθεί σε κανονική λειτουργία, η υπηρεσία: 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά 117 ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι τις 4-4-2012, με αναθεώρηση. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής  Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Προσθήκη αιθουσών στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας» μέχρι 4-4-2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 27/2012. Ο 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 437 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 12:51
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 26 2012 Απόφαση 28 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή