Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 25

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 25/2012  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός πεζόδρομου Λιμενάρια – Πευκάρι» Προϋπολογισμού:100.000,00€ με ΦΠΑ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου  2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που  επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8)  Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 25 : Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα  ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. 02/5807/21-12-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο, σύμφωνα με την υπ’  αριθμό 315/10-11-2011 (πρακτικό 22/2011) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, που εγκρίνει και τροποποιεί το Πρόγραμμα  έργων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης  έτους 2011, χρηματοδοτείται από το παραπάνω πρόγραμμα σε βάρος του έργου «Ηλεκτροφωτισμός πεζόδρομου Λιμενάρια - Πευκάρι» με Κ.Ε. 112007003 (Τ.Ε.Ο. 2011) και πίστωση για το 2011  ποσού 80.000,00€. Με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του υπόψη έργου προβλέπεται να ηλεκτροφωτισθούν τα παρακάτω τμήματα Ν. Θάσου του Ν. Καβάλας: 1) Ο πεζόδρομος που   ξεκινάει από τον οικισμό Πευκαρίου μέχρι το σημείο που συναντιέται με τον κεντρικό δρόμο Λιμεναρίων-Ποτού και 2) η είσοδος του οικισμού Πευκαρίου, συνολικού μήκους 1.110 μ. περίπου. Η  τεχνική μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 02/5347/02-12- 2011 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας. Ο προϋπολογισμός του έργου  ανέρχεται σε 86.206,90 + 13.793,10 Φ.Π.Α. = 100.000,00€.Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου του θέματος, η υπηρεσία: 

 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 α) Την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και β) τη συγκρότηση της επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη που κληρώθηκαν σύμφωνα με το από  21/12/2011 συνημμένο Πρακτικό: Τακτικά μέλη:
1. Αδάμ Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, ως πρόεδρος,
2. Κουνάκος Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Καβάλας, ως μέλος και
3. Ξανθού Παναγιώτα, Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, ως μέλος,
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Κακογεωργίου Ηλίας, Μηχανολόγος Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας,
2. Μεγαλομάτη Μαρία, Εργοδηγός ΔΕ της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας και
3. Γεωργούλιας Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας.
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής  Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός πεζόδρομου Λιμενάρια – Πευκάρι» Προϋπολογισμού:100.000,00€ με ΦΠΑ και συγκροτεί επιτροπή για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη που κληρώθηκαν σύμφωνα με το από 21/12/2011 συνημμένο Πρακτικό:
Τακτικά μέλη:
1. Αδάμ Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, ως πρόεδρος,
2. Κουνάκος Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Καβάλας, ως μέλος και
3. Ξανθού Παναγιώτα, Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, ως μέλος,
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Κακογεωργίου Ηλίας, Μηχανολόγος Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας,
2. Μεγαλομάτη Μαρία, Εργοδηγός ΔΕ της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας και
3. Γεωργούλιας Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας.
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 25/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 583 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 12:42
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 24 2012 Απόφαση 26 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή