Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 23

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 23/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας για την αριθ. Διαταγή 643/2011 διαταγή πληρωμής μετά από αίτημα του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Ιερό Προσκύνημα Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου Νέας Καρβάλης Καβάλας. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ.  370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος  Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6)  Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ  Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 23 : Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. 03/110/16-1-2012 έγγραφό της, έθεσε  υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Στις 13/01/2012, επιδόθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας η με αριθμό 643/2011 διαταγή πληρωμής μετά από αίτημα του ΝΠΔΔ με την επωνυμία  Ιερό Προσκύνημα Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου Νέας Καρβάλης Καβάλας α) κατά του Ελληνικού Δημοσίου και β) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης .  Η υπηρεσία μας δεν υποχρεούται στην καταβολή των μισθωμάτων, καθώς ουδέποτε τα κατέβαλλε επειδή ήταν υποχρέωση του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου το οποίο σε συνεργασία με το Υπουργείο  Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατέβαλλε τα μισθώματα . Επειδή υπάρχει η προθεσμία των 15 εργασίμων ημερών από την επίδοση της παραπάνω διαταγής  πληρωμής για την άσκηση ανακοπής, η υπηρεσία:

 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την νομική εκπροσώπηση έτσι ώστε να κατατεθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας η σχετική ανακοπή. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Αναθέτει στην Νομική Υπηρεσία της ΠΑΜΘ και ειδικότερα στον κ. Κυριάκο Αποστολίδη την άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 643/2011 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Καβάλας για λογαριασμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως διαδόχου σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας και την εκπροσώπησή  της κατά την εκδίκαση της ανακοπής καθώς και σε κάθε σχετική με την υπόθεση δίκη. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 23/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 425 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 12:33
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 22 2012 Απόφαση 24 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή