Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 24

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 24/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εκτέλεσης αντιμετώπισης  καταπτώσεων – φθορών στην οδό Λιμένος – Λιμεναρίων Ν. Θάσου Καβάλας. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του   Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος  Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα  Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 24 : Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Αθανάσιος Μαχμουκιώτης Προϊστάμενος  Τμήματος Συγκοινωνιακών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 02/28/11-1-2012 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται  τα εξής: Μετά τις καταπτώσεις που συνέβησαν στις 7-1-2012 και προκειμένου να αντιμετωπίσουμε άμεσες ανάγκες άρσης αυτών ν και φθορών στο πρανές της οδού Λιμένος - Λιμεναρίων Ν. Θάσου και στις χ.θ. α) 36+800 και β ) 30+450 ( Γέφυρα Μαριών ) απαιτείται κατ’ αρχήν η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας αποκατάστασης της ασφάλειας κυκλοφορίας της οδού . 1 ) Άρση και  απομάκρυνση επικινδύνων χωμάτινων και βραχωδών όγκων από το πρανές . 2 ) Επανατοποθέτηση πλέγματος συγκράτησης πρανών 3 ) Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στη Γέφυρα Μαριών όπως  αναλυτικά αναφέρονται στην Τεχνική έκθεση που συνοδεύει το παρόν έγγραφο. Η δαπάνη των εργασιών προϋπολογίζεται στο ποσό των 23.116,13 € ήτοι 19.927,70 € για εργασίες + 3.188,43 ΦΠΑ 16%. Επειδή α) Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν εμπίπτουν στην περίπτωση αποτροπής σοβαρού επικείμενου κινδύνου ( άρθρο 28 παρ. γ του Ν 3669/08)  β) Η δαπάνη των εργασιών προϋπολογίζεται στο ποσό των 19.927,70 (χωρίς το ΦΠΑ) ποσό που εμπίπτει στο όριο των απ’ ευθείας αναθέσεων που ορίζει το άρθρο 83 το Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου     Λογιστικού» όπως ισχύει σήμερα, η υπηρεσία 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση εκτέλεσης του έργου αντιμετώπισης καταπτώσεων – φθορών στην οδό Λιμένος – Λιμεναρίων Ν. Θάσου του οποίου οι πιστώσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό ΠΔΕ του  προγράμματος ΚΑΠ (οδικό) με ΚΑΕ έργου 112003018 με τίτλο «Αντιμετώπιση καταπτώσεων στο Επ Δίκτυο Ν. Καβάλας» . Το έργο προτείνεται να ανατεθεί και εκτελεσθεί από τον κ. Κυριατζίδη  Δημήτριο Εμπειροτέχνη Εργολάβο ΔΕ που δραστηριοποιείται στη Ν. Θάσο. Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Πρόεδρος και πρότεινε στα μέλη να ανατεθεί το έργο στον πιο πάνω εργολάβο με  έκπτωση 5%. Τα μέλη Δημήτριος Χαϊτίδης και Γεώργιος Χριστοδουλίδης , διαφώνησαν με τον Πρόεδρο και ανέφεραν ότι : «Δεν πρέπει να δοθεί έκπτωση από την στιγμή που δεν υπάρχει  εργολαβικό όφελος». Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
( Με ψήφους 7 υπέρ και 2 κατά)Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν εμπίπτουν στην περίπτωση αποτροπής σοβαρού επικείμενου κινδύνου, εγκρίνει την εκτέλεση του έργου καταπτώσεων –  φθορών στην οδό Λιμένος – Λιμεναρίων Ν. Θάσου σε βάρος του ΠΔΕ του προγράμματος ΚΑΠ (οδικό) με ΚΑΕ: 112003018 και τίτλο «Αντιμετώπιση καταπτώσεων στο Επ Δίκτυο Ν. Καβάλας»  προϋπολογισμού: 19.927,70 € χωρίς ΦΠΑ, και την ανάθεσή του στον κ. Κυριατζίδη Δημήτριο Εμπειροτέχνη Εργολάβο ΔΕ που δραστηριοποιείται στη Ν. Θάσο, με έκπτωση 5%. Μειοψήφησαν τα  μέλη Δημήτριος Χαϊτίδης και Γεώργιος Χριστοδουλίδης , ψηφίζοντας Κατά μόνο ως προς το σημείο που αφορά την έκπτωση, θεωρώντας ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει έκπτωση Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 24/2012.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 510 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 12:38
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 23 2012 Απόφαση 25 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή