Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 22

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 22/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση α) Πρακτικών επαναληπτικής  δημοπρασίας β) τευχών 2ης επαναληπτικής διακήρυξης και γ) συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επαναδημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση δρόμου Δοξάτου – Αδριανής»  Προϋπολογισμού: 2.532.352,94€ με ΦΠΑ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής  Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την  Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1)  Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου  μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ  Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 : Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας, με το υπ’ αριθμ. 25/5-1-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη  των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 7211/24-06-2009 Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ – ΑΔΡΙΑΝΗΣ )» εντάχθηκε στο  επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007 -2013 και με την υπ’ αριθμό 36935/ΔΕ-4779/21-07-2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εντάχθηκε στο ΠΔΕ /2009 στη  ΣΑΝΑ 008/8 Η 1η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 1/9/2009 και το αποτέλεσμά της ακυρώθηκε με την υπ. αριθμ.387/23-11-2009 Απόφαση της Ν.Ε. Δράμας. Στη συνέχεια έγινε και 2η  δημοπράτηση στις 19/01/2010. Σύμφωνα με την υπ.αριθμ.374/1-9-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Πρακτικό Ν 29/2011 αποφασίστηκε η ακύρωση και της 2ης δημοπρασίας και η  επαναδημοπράτηση του έργου . Λόγω όμως αλλαγής του Φ.Π.Α. από 19% που ήταν στην αρχική μελέτη , σε 23% γίνεται τροποποίηση της αρχικής έγκρισης και το ύψος δαπάνης από 2.450.000  € ανέρχεται στα 2.532.352.94 €.( ονομάζουμε ετσι εκ νέου επαναληπτική δημοπρασία την δημοπρασία αυτή ,λόγω αλλαγής ΦΠΑ ) Στις 20.12.2011 έγινε η δημοπρασία σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής (374/1-9-2011) η οποία όμως απέβη άγονη λόγω μη κατάθεσης προσφοράς εκ μέρους των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Το έργο θα γίνει στην  περιοχή του Δήμου Δοξάτου και θα συνδέει το Δοξάτο με την Αδριανή προβλέπεται δε να εκτελεσθούν εργασίες πλήρους ανακατασκευής του δρόμου σε συνολικό μήκος 4.5χλ.περίπου και με  πλάτος ασφαλτικών 7.00μ ( Διατομή δρόμου AIV –δ2 εκσκαφές-χωματουργικά – οδοστρωσία- τεχνικά –ασφαλτικά-σήμανση-ασφάλεια ). Η τεχνική μελέτη του έργου του θέματος εγκρίθηκε με την  υπ’ αριθμό 4632/19-09-2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και τα τεύχη της Επαναληπτικής δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής  Ενότητας Δράμας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.058.823,53 + 473.529,41 Φ.Π.Α. = 2.532.352,94€. Επίσης σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 ,απόφαση του  Υπουργού Δ/κής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης, έγινε η διαδικασία που αναφέρεται σ’ αυτήν και συντάχθηκε το από 2.1.2012 Πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση της  επιτροπής διαγωνισμού καθώς και ο Πίνακας με τα ονόματα αυτής (αρ. πρωτ. 1/02.01.2012) . Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσουμε στην συνέχιση της δημοπρασίας του έργου  του θέματος, η υπηρεσία: 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση των Πρακτικών της άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας του έργου του θέματος που έγινε στις 20.12.2011, την διεξαγωγή της δημοπρασίας σε νέα ημερομηνία σύμφωνα με το άρθρο  18 της διακήρυξης και τη συγκρότηση της επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού ,σύμφωνα με το από 2.1.2012 Πρακτικό διενέργειας κλήρωσης,  αποτελούμενη από τους:
1. Κωτούλα Γεώργιο Πολ. Μηχ/κό. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως πρόεδρο.
2. Ιωσηφίδη Νικόλαο Τ.Ε Πολ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως μέλος.
3. Πάσχο Αθανάσιο Τ.Ε Πολ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως μέλος.
4. Θεοδωρίδη Χαράλαμπο Εργοδηγό της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως μέλος.
Οι λοιποί εκπρόσωποι όπως θα οριστούν από τους αρμόδιους φορείς. Ο πρόεδρος της επιτροπής αναπληρώνεται κατά σειρά από τα τακτικά μέλη. Αναπληρωματικά μέλη των πρώτων 4 ανωτέρω μελών ,ορίζονται οι κάτωθι:
1. Χριστοφορίδη Γεώργο Ηλ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
2. Ουζούνη Ευάγγελο Τ.Ε Πολ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
3. Πακαταρίδη Συμεών Τ.Ε Ηλ. Μηχ της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
4. Χατζηαποστόλου Ευαγγελία Εργοδηγό της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
Τα ονόματα των εκπροσώπων των ΟΤΑ και ΤΕΕ, θα τοποθετηθούν μετά τον ορισμό τους σύμφωνα με τις επιστολές μας προς αυτούς .( αρ. πρωτ. 6411/29.12.2011 , 6410/29.12.2011 ) Η  Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Εγκρίνει τα συνημμένα Πρακτικά της άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας του έργου: ««Βελτίωση δρόμου Δοξάτου – Αδριανής» Προϋπολογισμού:2.532.352,94€ με ΦΠΑ. που έγινε στις 20.12.2011, την διεξαγωγή της δημοπρασίας 10 ημέρες μετά την κοινοποίηση της απόφασης στην υπηρεσία και τη συγκρότηση της επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τυχόν  επαναληπτικού ,σύμφωνα με το από 2.1.2012 Πρακτικό διενέργειας κλήρωσης, αποτελούμενη από τους:
1. Κωτούλα Γεώργιο Πολ. Μηχ/κό. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως πρόεδρο.
2. Ιωσηφίδη Νικόλαο Τ.Ε Πολ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως μέλος.
3. Πάσχο Αθανάσιο Τ.Ε Πολ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας,, ως μέλος.
4. Θεοδωρίδη Χαράλαμπο Εργοδηγό της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας,, ως μέλος.
Οι λοιποί εκπρόσωποι όπως θα οριστούν από τους αρμόδιους φορείς. Ο πρόεδρος της επιτροπής αναπληρώνεται κατά σειρά από τα τακτικά μέλη. Αναπληρωματικά μέλη των πρώτων 4 ανωτέρω μελών ,ορίζονται οι κάτωθι:
1. Χριστοφορίδη Γεώργο Ηλ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
2. Ουζούνη Ευάγγελο Τ.Ε Πολ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
3. Πακαταρίδη Συμεών Τ.Ε Ηλ. Μηχ της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
4. Χατζηαποστόλου Ευαγγελία Εργοδηγό της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 22/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 411 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 12:30
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 21 2012 Απόφαση 23 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή