Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 21

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 21/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων , τευχών δημοπράτησης  και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή δίδυμων οχετών ΄2*2,35*2,35 με ηλεκτροκίνητα θυροφράγματα στο δυτικό ανάχωμα Πυθίου Ν. Έβρου» προϋπολογισμού:165.000,00€ με ΦΠΑ χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Έργων της ΠΑΜΘ ΚΑΠ 2011 (20%). Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα  12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης  Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης  μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 21 : Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου, με το υπ’ αριθμ. Η – 145/12-1-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με την υπ’ αριθμ. 234 / 2011 απόφαση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί  τροποποίησης του Προγράμματος Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εντάχθηκε στην πρόβλεψη του 20% των ΚΑΠ 2011 το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΟΧΕΤΩΝ΄2 *  2,35 * 2,35 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΝΑΧΩΜΑ ΠΥΘΙΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ» με προϋπολογισμό 165.000,00 €. Το εν λόγω έργο είναι έργο αντιπλημμυρικής προστασίας,  υπάγεται στην αρμοδιότητα της Ε.Υ.Δ.Ε ΕΒΡΟΥ και μεταβατικά και ως ότου στελεχωθεί και λειτουργήσει η Ε.Υ.Δ.Ε ΕΒΡΟΥ, τις αρμοδιότητες της ασκεί το Τμήμα Κατασκευών της Δ/νσης  Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ7α/1564/Φ. Έβρου / 30-12-2011 απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών  και Δικτύων εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του υπόψιν έργου με προγραμματική σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ του Γενικού Δ/ντη Υδραυλικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου και της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, η οποία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Α.Μ.Θ κατά την πρώτη συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε την 11 – 01 – 2012. Το έργο αφορά στην κατασκευή δύο δίδυμων οχετών 2 * 2,35 * 2,35 μ, ο ένας δίπλα στον άλλο ως ενιαίο τεχνικό στο δυτικό ανάχωμα του Πυθίου πλησίον του υπάρχοντος αποστραγγιστικού αντλιοστασίου. Όπως είναι γνωστό κατά τους χειμερινούς μήνες όταν έχουμε πλημμύρες με μεγάλες στάθμες του ποταμού Έβρου, αναγκαζόμαστε και έχει καθιερωθεί στις τελευταίες πλημμύρες  (2005 – 2007 – 2010) να προχωρούμε σε τεχνητή τομή του αναχώματος στο νότιο δυτικό τμήμα του. Η τεχνητή τομή προκαλείται με σκαπτικό μηχάνημα προκειμένου η εισροή υδάτων στο  αγρόκτημα να γίνει ήπια και να ολοκληρωθεί ο κατακλυσμός του αγροκτήματος χωρίς να έχουμε κάποιο ανεξέλεγκτο ρήγμα το οποίο προκαλεί μεγάλες ζημιές σε αγροτικούς δρόμους και στα  αγροκτήματα γενικότερα. Προκειμένου να αποφύγουμε τη συνεχόμενη τεχνητή τομή και ανακατασκευή της τομής του αναχώματος θα πρέπει να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο του οποίου η  μελέτη εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από την πρώην ΔΕΚΕ. Το συγκρότημα των δίδυμων οχετών θα λειτουργεί αμφίδρομα δηλαδή για τον κατακλυσμό του αγροκτήματος και την εκκένωσή του,  κατασκευάζεται στο δυτικό ανάχωμα στον άξονα της υπάρχουσας παλαιομάνας (κοίτης) εντός του αγροκτήματος και θα έχει τέσσερις πόρτες (θυροφράγματα) ηλεκτροκίνητες με ρεύμα από το  διπλανό αντλιοστάσιο. Το συγκρότημα τεχνικών θα θεμελιωθεί σε βάση από λιθορριπή και αμμοχάλικα και η μελέτη περιλαμβάνει συνοπτικά τις παρακάτω ομάδες εργασιών:
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 525,00 €
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ 43.555,00 €
3. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 37.617,00 €
4. ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 2.992,50 €
5. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 9.310,00 €
6. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3.187,84 €
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 165.000,00 € εκ των οποίων 114.681,06 € για εργασίες, 17.202,16 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 2.263,12 € για αναθεώρηση και  30.853,66 € για ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε Εβρου (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι “Με επί  μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών” (Αρθρο 6 του Ν.3669/08). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργολήπτες  εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν: α) στην Α2 , 1η και 2η τάξη εντός Νομού και δηλωμένο και στην Α2 και 1η τάξη εκτός Νομού, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ . β)Κοινοπραξίες  εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Υδραυλικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου  λόγω κοινοπραξίας). Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.637,66 € και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής  του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. Η επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3669/2008 είναι τριμελής και θα αποτελείται από τρία υπηρεσιακά μέλη  τα οποία προέκυψαν μετά από κλήρωση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 (ΦΕΚ 2540 Β’ /07-11-2011)απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Για την κλήρωση συντάχθηκε πρακτικό το οποίο σας υποβάλλουμε συνημμένα. Κατόπιν των παραπάνω, η επιτροπή: 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 1. Την έγκριση των όρων και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΟΧΕΤΩΝ 2 * 2,35 * 2,35 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΝΑΧΩΜΑ ΠΥΘΙΟΥ Ν.ΕΒΡΟΥ» Προϋπολογισμού 165.000,00 € με Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΚΑΠ 2011 (20%). 2. Τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το από 12-01-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη από τους κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παπαζίκας Δημήτριος ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ’β ως πρόεδρος
2. Σαρίδου Κων/ντία ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Β’β ως μέλος
3. Μόσχου Άννα ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Δ’β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ
1. Παπατζελάκης Νικόλαος ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Δ’β ως πρόεδρος
2. Τσολακίδης Γεώργιος ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Γ’β ως μέλος
3. Μπέδρελης Ιωάννης ΤΕ Εργοδηγός με Β ’β ως μέλος
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού θα εκτελέσει η ΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Γ’β με αναπληρώτρια την ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Γ’β. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΟΧΕΤΩΝ 2 * 2,35 * 2,35 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΝΑΧΩΜΑ ΠΥΘΙΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ» Προϋπολογισμού 165.000,00 € με Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΚΑΠ 2011 (20%) και συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με το από  12-1-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παπαζίκας Δημήτριος ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ’β ως πρόεδρος
2. Σαρίδου Κων/ντία ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Β’β ως μέλος
3. Μόσχου Άννα ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Δ’β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ
1. Παπατζελάκης Νικόλαος ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Δ’β ως πρόεδρος
2. Τσολακίδης Γεώργιος ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Γ’β ως μέλος
3. Μπέδρελης Ιωάννης ΤΕ Εργοδηγός με Β ’β ως μέλος
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού θα εκτελέσει η ΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Γ’β με αναπληρώτρια την ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Γ’β.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 21/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 423 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 12:24
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 20 2012 Απόφαση 22 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή