Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 20

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 20/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων , τευχών δημοπράτησης  και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοιχίου προστασίας του Πυθίου από πλημμύρες του ποταμού Έβρου» προϋπολογισμού:134.000,00€ με ΦΠΑ χρηματοδοτούμενο από  το Πρόγραμμα Έργων της ΠΑΜΘ ΚΑΠ 2011 (20%). Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της  Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης  ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5)  Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της  Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 20 : Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου, με το υπ’ αριθμ. Η – 152/13-1-2012  έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με την υπ’ αριθμ. 315/2011 απόφαση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί τροποποίησης του Προγράμματος Έργων της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εντάχθηκε στην πρόβλεψη του 20% των ΚΑΠ 2011 το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ  ΕΒΡΟΥ» με προϋπολογισμό 134.000,00 € και προτεινόμενη χρηματοδότηση και πίστωση για το έτος 2011 134.000,00 €. Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει όλες τις εργασίες κατασκευής τοιχίου  χαμηλού ύψους στο έρεισμα του κεντρικού δρόμου της Τοπικής Κοινότητας Πυθίου . Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε ότι με τις πλημμύρες του ποταμού Έβρου τα νερά υπερπηδούσαν  την  γραμμή του ΟΣΕ και σε μία στάθμη περίπου 40 εκατοστά πάνω από την στάθμη του κεντρικού δρόμου πλημμύριζαν τα σπίτια στο Ανατολικό άκρο της Κοινότητας. Προκειμένου να αποφευχθεί η κατάκλιση ιδιοκτησιών, κατασκευαζόταν πρόχειρο χαμηλό ανάχωμα από αμμοχάλικο (περίπου 1,00μ ύψος) το οποίο μετά το πέρας της πλημμύρας απομακρυνόταν . Με την παρούσα μελέτη  προτείνουμε ως μόνιμη λύση για την προστασία της Τοπικής Κοινότητας Πυθίου την κατασκευή τοιχίου, καθαρού ύψους από 0,60εκ έως 0,80εκ , παράλληλο με τον κεντρικό δρόμο , στο έρεισμα  αυτού και σε σταθερή απόσταση 0,75εκ από το άκρο του ασφαλτοτάπητα. Το τοιχίο θα κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και θα έχει συνολικό μήκος 572,00μ εκ των οποίων  284,00μ με ύψος 0,90εκ και τα υπόλοιπα 288,00 με ύψος 0,60εκ .Σε όλο το μήκους του και προς την πλευρά του Πύθιου θα κατασκευασθεί πεζοδρόμιο πλάτους 0,75εκ, ενώ ανά 20,00 μ θα τοποθετηθούν σωλήνες για την αποστράγγιση των όμβριων . Κατά την περίοδο πλημμυρών οι αποστραγγίσεις αυτές, καθώς και ο δρόμος που οδηγεί προς τον κάμπο θα φράσσονται με σάκους και πρόχειρο ανάχωμα . Ο τοίχος και οι αρμοί του θα μονωθούν με στεγανωτικά υλικά, θα βαφεί με εδική αντιγραφιστική επικάλυψη, θα τοποθετηθούν ανά 5,00μ ανακλαστήρες καθώς και όλη η  απαραίτητη σήμανση για την προστασία των οδηγών.
Η μελέτη περιλαμβάνει συνοπτικά τις παρακάτω ομάδες εργασιών:
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ : 3.651,79 €
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ 69.595,02 €
3. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4.686,20 €
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 134.000,00 € εκ των οποίων 91.960,95€ για εργασίες, 13.794,14€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 3.187,99€ για αναθεώρηση και 25.056,92€ για ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Εβρου (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι “Με επί μέρους  ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών” (Αρθρο 6 του Ν.3669/08). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:  Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η για  έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων και Α1, Α2 και 1η Τάξης για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και σε κοινοπραξία δικαιούνται να συμμετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην  Α1, Α2 και 1η για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων και Α1, Α2 και 1η Τάξης για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.115,10€ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. Η επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα  με το άρθρο 21 του Ν.3669/2008 είναι τριμελής και θα αποτελείται από τρία υπηρεσιακά μέλη τα οποία προέκυψαν μετά από κλήρωση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 (ΦΕΚ 2540 Β’ /07-11-2011)απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Για την κλήρωση συντάχθηκε πρακτικό το οποίο σας υποβάλλουμε συνημμένα.Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση των όρων και τευχών δημοπράτησης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ» προϋπολογισμού 134.000,00 € με Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΚΑΠ 2011 (20%) και τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το από 12-1-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης , αποτελούμενη από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αγγελώνιας Θεόδωρος ΠΕ Γεωτεχνικών με Δ’β ως πρόεδρος
2. Καλεντζίδης Βλάσης ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Β’β ως μέλος
3. Στογιαννίδης Σταύρος ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Δ’β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ
1. Πριγγόπουλος Θεόδωρος ΠΕ Αρχιτεκτόνων με Δ’β ως πρόεδρος
2. Πουλουτίδης Θεόφιλος ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Δ ’β ως μέλος
3. Ταμίας Κων/νος ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Α ’β ως μέλος
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού θα εκτελέσει η ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Γ’β με αναπληρώτρια την ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Γ’β. την Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ» προϋπολογισμού 134.000,00 € με Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΚΑΠ 2011 (20%) και συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με το από 12-1-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αγγελώνιας Θεόδωρος ΠΕ Γεωτεχνικών με Δ’β ως πρόεδρος
2. Καλεντζίδης Βλάσης ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Β’β ως μέλος
3. Στογιαννίδης Σταύρος ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Δ’β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ
1. Πριγγόπουλος Θεόδωρος ΠΕ Αρχιτεκτόνων με Δ’β ως πρόεδρος
2. Πουλουτίδης Θεόφιλος ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Δ ’β ως μέλος
3. Ταμίας Κων/νος ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Α ’β ως μέλος
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού θα εκτελέσει η ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Γ’β με αναπληρώτρια την ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Γ’β.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 20/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 497 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 12:16
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 19 2012 Απόφαση 21 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή