Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 11

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 11 /2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού άγονου διαγωνισμού του  έργου: «Επισκευαστικές εργασίες κτιρίων ΠΑΜΘ επί των οδών Φιλίππου και Σισμάνογλου». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4)  Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα  Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 11 : Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το αριθμ.  ΔΤΕ 36/5-1-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚτης Επιτροπής και  την Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 . 3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010. 5. Τη με αριθμ. 597/2011 (πρακτ. 40/6-12-2011) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη των τευχών  δημοπράτησης, η διακήρυξη δημοπρασίας και ορίσθηκε η Επιτροπή διαγωνισμού του έργου του θέματος . 6. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 2065/12-12-2011 περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του  έργου του θέματος, που δημοσιεύθηκε στις Ελληνικές εφημερίδες και στο ΦΕΚ , όπως ορίζει ο νόμος. 7. Το γεγονός ότι δεν διεξήχθη ο διαγωνισμός την 3-1-2012 , διότι δεν προσήλθε καμία  εργοληπτική επιχείρηση να καταθέσει προσφορά . 8. Το άρθρο 18 της διακήρυξης δημοπρασίας σύμφωνα με το οποίο αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα   ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της  η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα  γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να  επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 9. Το από 3-1-2012 πρακτικό αγόνου δημοπρασίας, η υπηρεσία:  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση του από 3-1-2012 Πρακτικού αγόνου δημοπρασίας του έργου «Επισκευαστικές εργασίες κτιρίων Π.Α.Μ.Θ. επί των οδών Φιλίππου και Σισμάνογλου», προϋπολογισμού 179.800,00 €,  και τη διενέργεια του διαγωνισμού την 30-1-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10.00 π.μ. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από  διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει το από 3-1-2012 συνημμένο Πρακτικό άγονης δημοπρασίας του έργου: «Επισκευαστικές εργασίες κτιρίων Π.Α.Μ.Θ. επί των οδών Φιλίππου και Σισμάνογλου», προϋπολογισμού 179.800,00 €, και τη διενέργεια του επαναληπτικού διαγωνισμού την 30-1-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10.00 π.μ.Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 11/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 417 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 11:17
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 10 2012 Απόφαση 12 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή