Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 10

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 10 /2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την Έγκριση : α) τρόπου επιλογής εργοληπτικής  β) διακήρυξης διαγωνισμού και των περιλήψεων διακήρυξης διαγωνισμού γ) συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την διεξαγωγή της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευές – ανακαίνιση κτιρίων  στην ΠΕ Ξάνθης, ιδιοκτησίας  ΠΑΜΘ». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την  Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1)  Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου  μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ  Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 10 : Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το αριθμ. 864/Ξ-ΔΤΕ-41/5-1-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των  μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με: 1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176  που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. 2. Την αριθ. 234/2011 (απόσπασμα πρακτικού 17 / 5-9-2011) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με  την οποία το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – ΠΕ Ξάνθης, ΚΑΠ-Επενδύσεις, με προϋπολογισμό 350.000,00 €. 3. Την τεχνική μελέτη, τα τεύχη  δημοπράτησης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΜΘ» προϋπολογισμού 350.000,00 €, που εγκρίθηκαν με την αρ. 78149/Ξ-ΔΤΕ-3344 /7-12-2011 απόφαση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης και αφορούν: στο να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο κτίριο του Διοικητηρίου, λόγω παλαιότητας, και  εντοπίζονται : α) στην μόνωση του δώματος, β) στην ανακατασκευή των W. C. του 1ου, 2ου, 3ου και του 4ου ορόφου και την ανακαίνιση των W.C. και 5ου ορόφου, και γ) στην ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης του δυτικού τμήματος του αυλείου χώρου, καθώς και στην επισκευή των αποχετεύσεων και των φρεατίων των χώρων αυτών. 4. Τη  Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, όπως συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης. 5. Την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 για την  επιτροπή διαγωνισμού. 6. Το υπ’ αρ. 84896/Ξ-ΔΤΕ-3648/28-12-2011 πρακτικό κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου, η υπηρεσία:  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΜΘ»: α) Την έγκριση του τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης με ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με  το άρθρο 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» β) Την έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης,  βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» γ) Την συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού, για την ανάδειξη  αναδόχου του έργου του θέματος, που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: i. Καραχρήστου Γρηγορία, Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε.  Ξάνθης, Πρόεδρος επιτροπής διαγωνισμού ii. Κολώνιας Άγγελος, Αρχιτέκτων Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, αναπληρωτής προέδρου επιτροπής διαγωνισμού iii. Μαύρου Αναστασία,  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, ως μέλος επιτροπής διαγωνισμού και ως αναπληρωματικά μέλη τους: i. Πούλκος Κωνσταντίνος, Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕ στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης ii.  Νικολαΐδου Στέλλα, Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης iii. Χατζηαβραμίδου Μαρία, Εργοδηγός Δομικών Έργων στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας –  Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει:
α) ως τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΜΘ» προϋπολογισμού:350.000,00€, τον ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
β) την συνημμένη διακήρυξη της δημοπρασίας με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και Συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης σύμφωνα με υπ’ αρ. 84896/Ξ- ΔΤΕ-3648/28-12-2011 πρακτικό κλήρωσης , αποτελούμενη από τους:
i. Καραχρήστου Γρηγορία, Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, Πρόεδρος επιτροπής διαγωνισμού
ii. Κολώνιας Άγγελος, Αρχιτέκτων Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, αναπληρωτής προέδρου επιτροπής διαγωνισμού
iii. Μαύρου Αναστασία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, ως μέλος επιτροπής διαγωνισμού
Με αναπληρωματικά μέλη, τους:
i. Πούλκος Κωνσταντίνος, Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕ στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης
ii. Νικολαΐδου Στέλλα, Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης
iii. Χατζηαβραμίδου Μαρία, Εργοδηγός Δομικών Έργων στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 10/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 516 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 11:06
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 9 2012 Απόφαση 11 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή