Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 12

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 12 /2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την εξέταση της ένστασης της εταιρείας «ΑΦΟΙ  ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» καθώς και την έγκριση του Πρακτικού του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση μιας γεννήτριας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο κτήριο της  Π.Ε. Ροδόπης» Προϋπολογισμού:67.942,50€. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της  Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης  ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5)  Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της  εριφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 12 : Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Χρύσα Τσιλιγγίρη υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη  των μελών της επιτροπής το από13-12-2011 συνημμένο Πρακτικό δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με ανοιχτή δημοπρασία του έργου του θέματος, την από 16-12-2011 συνημμένη  ένσταση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. και την από 29-12- 2011 Γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού επί της πιο πάνω ένστασης. Στο πιο πάνω Πρακτικό αναφέρεται ότι  κατατέθηκαν συνολικά 8 προσφορές εκ των οποίων απορρίφθηκε η προσφορά του Κ. Καραπακλίδη Θεόδωρου (διότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.3669/08 η ενιαία έκπτωση εκφράζεται  σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό , ενώ η προσφορά του εν λόγο εργολάβου δεν εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες, 11,69%) και οι υπόλοιπες 7 έγιναν δεκτές. Ως προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε  η εταιρεία Σταυρόπουλος Ι. Μανούσης Γ. Ο.Ε. με έκπτωση 58%. Στη ένστασή της , η εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. αναφέρει ότι η εταιρεία «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –  ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε. » , η οποία όπως αναφέρεται στο Πρακτικό είναι η προσωρινή μειοδότρια , θα έπρεπε να έχει αποκλεισθεί από το διαγωνισμό γιατί υπέβαλλε ψευδή Υπεύθυνη Δήλωση  λέγοντας ότι : « δεν απασχολεί προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ……» ενώ από την ασφαλιστική ενημερότητα που κατέθεσε από το ΙΚΑ Ορεστιάδας με αριθμό πρωτοκόλλου  356548/14-9-11 προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό και είναι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας . Στην συνημμένη Γνωμοδότησή της η επιτροπή διαγωνισμού αναφέρει ότι: «Μετά  από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η Πρόεδρος της Επιτροπής με το ΙΚΑ Ορεστιάδας , πράγματι η εταιρεία «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.» απασχολεί προσωπικό με  σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ουδέποτε το απέλυσε , αυτό καθιστά ψευδή τα στοιχεία που αναγράφονται στην εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση. Τέλος όπως αναφέρεται και στην Διακήρυξη που  αφορά το Διαγωνισμό του Θέματος , άρθρο 23.2.2, η ανωτέρω Υ.Δ. είναι από τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού. Επίσης αναφέρεται και στο άρθρο 23.2.3 ότι  « εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται  στον εν λόγω διαγωνισμό ,αποκλείεται ». Σύμφωνα με τα παραπάνω , η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται η ανωτέρω αναφερόμενη ένσταση ναγίνει δεκτή. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Να γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., να απορριφθεί η προσφορά της εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.» για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση και να αναδειχθεί μειοδότης του έργου του θέματος η εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με έκπτωση 50%. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας –  Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Αποδέχεται την από 16-12-2011 ένσταση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Εγκατάσταση μια γεννήτριας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο κτήριο της ΠΕ Ροδόπης». 2. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.», διότι κατέθεσε ψευδή Υπεύθυνη  δήλωση στην οποία ανέφερε ότι « δεν απασχολεί προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ……» ενώ όπως προκύπτει από στοιχεία του ΙΚΑ απασχολεί προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης  εργασίας και ουδέποτε το απέλυσε και σύμφωνα με το άρθρο 23.2.3 « εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό ,αποκλείεται .» 3. Εγκρίνει την ανάδειξη της εταιρείας ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ως αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση μιας γεννήτριας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο κτήριο της Π.Ε. Ροδόπης» Προϋπολογισμού:67.942,50€, με έκπτωση 50%. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 12/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 651 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 11:23
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 11 2012 Απόφαση 13 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή