Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 666

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 44/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 666 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κομοτηνής TRELACADEMY στο καρναβάλι της Καστοριάς
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5720/23-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: η κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 666 : Εισηγούμενη το έκτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας με το υπ’ αριθμ. 3175/28-12-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος TRELACADEMY, ιδρύθηκε το 2008 και απαριθμεί 800 μέλη. Συνιστά ένα σύλλογο πολιτιστικού ψυχαγωγικού και κοινωνικού χαρακτήρα όπου μέσω της οργάνωσης και της συμμετοχής σε εκδηλώσεις προάγει τον εθελοντισμό και την ομαδικότητα στις εθιμικές παραδόσεις . Στα πλαίσια συνεργασίας με αδερφά σωματεία, ο Δήμος Καστοριάς καλεί το Σύλλογο να συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού, γνωστό ως ΡΑΓΚΟΥΣΑΡΙΑ που πραγματοποιούνται από 6 έως 8 Ιανουαρίου 2012, καλύπτοντας μάλιστα τα έξοδα διαμονής τους. Συμβάλλοντας τα μέγιστα στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης της Κομοτηνής κάνοντας αισθητή την παρουσία σε δρώμενα άλλων πόλεων, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 500 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012, προκειμένου να δαπανηθούν για την μετακίνηση του Συλλόγου στην Καστοριά.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κομοτηνής TRELACADEMY της συμμετοχής στο καρναβάλι της Καστοριάς και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της, ύψους 500 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012, προκειμένου να δαπανηθούν για την μετακίνηση του Συλλόγου στην Καστοριά.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 666/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 446 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 08:56
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 665 2011 Απόφαση 667 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή