Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 667

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 44/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 667 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ ,Ν.Π.Δ.Δ. και των Ιδρυμάτων τους με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 1.982.145,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5720/23-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: η κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 667 : Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 4786/27-12-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 21-12-2011 συνημμένο Πρακτικό 1ο/2011 του διεθνούς δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη σχετικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων της ΠΑΜΘ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρυμάτων τους με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, στο οποίο αναφέροντα τα εξής: Η επιτροπή διαπίστωσε ότι μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας της προκήρυξης, κατατέθηκε μία (1) προσφορά η οποία αφορά την ΠΑΜΘ - Π.Ε Δράμας, ΝΠΔΔ και ιδρύματα τους, την οποία παρέλαβε από την γραμματέα και υπέγραψε: του κου Κεσκίνογλου Κ. Ιωάννη, Πρατηριούχου υγρών καυσίμων με έδρα το Κ. Νευροκόπι και υποκατάστημα επί της Χρυσοβέργη 14, στη Δράμα. Με δεδομένο ότι έχουν τηρηθεί πιστά όλες οι κείμενες διατάξεις που αφορούν τη δημοσίευση της προκήρυξης στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τοπικό και Πανελλαδικό τύπο καθώς και στο 'Ιντερνετ, η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς. Αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά, διαπίστωσε ότι είναι πλήρη. Για το λόγο αυτό, με τη σύμφωνη γνώμη και των τριών μελών, άνοιξε την οικονομική προσφορά του μοναδικού συμμετέχοντος και έκρινε ότι η έκπτωση την οποία προσφέρει ο Κεσκίνογλου Κ. Ιωάννης βρίσκεται μέσα σε εύλογα πλαίσια (0,30% επί της μέσης λιανικής τιμής). Με το σκεπτικό αυτό, η επιτροπή αποδέχεται την οικονομική προσφορά, προτείνει να συνεχιστεί η διαδικασία της προσκόμισης των δικαιολογητικών για την κατακύρωση του διαγωνισμού, σε ότι αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων της ΠΑΜΘ-Π.Ε Δράμας και καλεί τον συμμετέχοντα να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της απόφασης. Παράλληλα, εισηγείται την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τις λοιπές Π.Ε της ΠΑΜΘ πλην της Π.Ε Δράμας από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαγωνιζόμενος, με μικρή αλλαγή στους όρους διακήρυξης.
Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Την κατακύρωση του διαγωνισμού, σε ότι αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων της ΠΑΜΘ - Π.Ε Δράμας στον Κεσκίνογλου Κ. Ιωάννη, Πρατηριούχο υγρών καυσίμων με έδρα το Κ. Νευροκόπι και υποκατάστημα επί της Χρυσοβέργη 14, στη Δράμα, με έκπτωση 0,30% επί της μέσης λιανικής τιμής.
2. Την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τις λοιπές Π.Ε της ΠΑΜΘ πλην της Π.Ε Δράμας από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαγωνιζόμενος, με μικρή αλλαγή στους όρους διακήρυξης,
3. Να καλυφθούν οι ανάγκες της Π.Α.Μ.Θ. και πιο συγκεκριμένα: Π.Ε Έβρου, Π.Ε Ροδόπης, Π.Ε Καβάλας, Π.Ε Ξάνθης, των ΝΠΔΔ και Ιδρυμάτων τους κατά το έτος 2012 και μέχρι την ανάδειξη μειοδότη, με απευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση και απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, σε συνεργασία με το Τμήμα Εμπορίου της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, έχοντας ως σκοπό την εύρεση της πλέον συμφέρουσας τιμής από το παρατηρητήριο τιμών που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.fuelprice.gr
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
1. Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό 1ο/2011 του διεθνούς δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη σχετικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων της ΠΑΜΘ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρυμάτων τους με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 1.982.145,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
2. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό, σε ότι αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων της ΠΑΜΘ - Π.Ε Δράμας στον Κεσκίνογλου Κ. Ιωάννη, Πρατηριούχο υγρών καυσίμων με έδρα το Κ. Νευροκόπι και υποκατάστημα επί της Χρυσοβέργη 14, στη Δράμα, με έκπτωση 0,30% επί της μέσης λιανικής τιμής.
3. Την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τις λοιπές Π.Ε της ΠΑΜΘ πλην της Π.Ε Δράμας από τη στιγμή που δεν υπήρξε διαγωνιζόμενος, με μικρή αλλαγή στους όρους διακήρυξης.
Β . Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο ΨΗ ΦΙ Α (Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά) Να καλυφθούν οι ανάγκες της Π.Α.Μ.Θ. και πιο συγκεκριμένα: Π.Ε Έβρου, Π.Ε Ροδόπης, Π.Ε Καβάλας, Π.Ε Ξάνθης, των ΝΠΔΔ και Ιδρυμάτων τους κατά το έτος 2012 και μέχρι την ανάδειξη μειοδότη, με απευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση και απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, σε συνεργασία με το Τμήμα Εμπορίου της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, έχοντας ως σκοπό την εύρεση της πλέον συμφέρουσας τιμής από το παρατηρητήριο τιμών.
Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής, ο οποίος ψήφισε Κατά, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 667/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 416 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 08:52
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 666 2011 Απόφαση 668 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή