Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 665

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 44/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 665 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. Νο 2 ΑΠΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΕΩΣ ΑΠΑΛΟ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. Νο 2 ΑΠΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΕΩΣ ΑΠΑΛΟ»
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5720/23-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: η κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 665 : Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η κ. Μαρία Χαμητίδου υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2618/23-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σε συνέχεια του ανώτερου σχετικού με το οποίο η ανάδοχος εταιρεία ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. αιτείται παράταση των εργασιών του έργου του θέματος έως την 30-06-2012 για λόγους : α) καθυστέρησης των ΩΚΟ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑ), καθώς και μετατόπισης του ευριζωνικού δικτύου του Δήμου Αλεξ/πολης που δεν είχε προβλεφθεί αρχικά β) τεχνικούς λόγους για την κατασκευή ασφαλτικών εντός του χειμώνα και κυρίως της αντιολισθηρής στρώσης γ) καθυστέρηση λόγω των κυκλοφοριακών συνθηκών και εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δ) λόγω καιρικών συνθηκών , σας γνωρίζουμε ότι από τα στοιχεία του φακέλου του έργου καθώς και τα ημερολόγια του έργου προκύπτει ότι :
α) Όντως η μετατόπιση των ΩΚΟ(ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑ) ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2011 και επιπλέον απαιτήθηκε η μετατόπιση του ευριζωνικού δικτύου του Δήμου Αλεξ/πολης που δεν είχε προβλεφθεί αρχικά στο τμήμα Χ.Θ. 0+000 έως 0+500 καθώς και η προστασία του εν λόγω δικτύου από Χ.Θ. 0+500 έως Χ.Θ. 1+000 που βρισκόταν εντός του εύρους κατάληψης του έργου.
β) Η κατασκευή των ασφαλτικών εργασιών διακόπτεται εντός του χειμώνα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και διακοπής των παρασκευαστηρίων ασφαλτομειγμάτων. Όσον αφορά την αντιολισθηρή στρώση δεν είναι τεχνικά σωστό να κατασκευασθεί αντιολισθηρός τάπητας με θερμοκρασίες αέρα κάτω των 10 βαθμών κελσίου και χωρίς την συνήθη τεχνική τακτική της δοκιμαστικής κυκλοφορίας του δρόμου με τις δύο ασφαλτικές στρώσεις, για τυχόν ελαττώματα που πρέπει να αποκατασταθούν.
γ) Για την κατασκευή του έργου έως σήμερα έχουν μελετηθεί από τον ανάδοχο και την υπηρεσία (8) οκτώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με έγκριση από την αρμόδια αστυνομική αρχή, λόγω των κυκλοφοριακών συνθηκών στο έργο, διαδικασία που απαιτεί κατ΄ ελάχιστο (10) δέκα εργάσιμες ημέρες για την έγκριση και εφαρμογή της κάθε μίας .
δ)Η καθυστέρηση λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών έως και σήμερα υπερβαίνει τις 22 ημέρες. Και δεδομένου ότι
1) Στο τμήμα από Χ.Θ.0+00 έως Χ.Θ.1+200
Ι) Ο δεξιός κλάδος της αρτηρίας στο τμήμα από Χ.Θ. 0+300 έως Χ.Θ. 1+200 έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη φάση των δύο στρώσεων των ασφαλτικών ενώ από Χ.Θ. 0+00 έως Χ.Θ. 0+300 υπολείπονται μόνο ασφαλτικές εργασίες.
ΙΙ) Ο αριστερός κλάδος της αρτηρίας στο τμήμα από Χ.Θ. 0+500 έως Χ.Θ. 1+200 έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη φάση των δύο στρώσεων των ασφαλτικών και υπολείπεται η ανωδομή της φωτεινής σηματοδότησης στους κόμβους Χ.Θ. 0+600 και Χ.Θ. 1+030 γέφυρα Μαϊστρου ενώ από Χ.Θ. 0+00 έως Χ.Θ. 0+500 υπολείπονται εργασίες οδοστρωσίας ,ασφαλτικών και ηλεκτροφωτισμού.
2) Στο τμήμα από Χ.Θ. 1+200 έως Χ.Θ.3+972 (τέλος του έργου) έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τόσο των παραπλεύρων οδών όσο και της αρτηρίας πλην της αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης .
3) Προγραμματίζεται εντός του Ιανουαρίου 2012 να δοθούν σε δοκιμαστική κυκλοφορία και οι δύο κλάδοι της αρτηρίας από τη Χ.Θ. 0+500 έως Χ.Θ.3+972 (τέλος έργου). (Οι παράπλευροι έχουν δοθεί σε κυκλοφορία από τον Δεκέμβριο του 2010)
Κατόπιν των παραπάνω , η υπηρεσία:  

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30-06-2012 με τμηματικές προθεσμίες
1) έως την 30-03-2012, μαζί με τις αναθεωρήσεις τιμών , για την ολοκλήρωση των εργασιών των ομάδων α) χωματουργικά , β) τεχνικά γ) οδοστρωσία , δ) ηλεκτροφωτισμός , ε) φωτεινή σηματοδότηση .
2) έως την 30-06-2012, μαζί με τις αναθεωρήσεις τιμών , για την ολοκλήρωση των εργασιών των ομάδων α)ασφαλτικά και β) σήμανση
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. Νο 2 ΑΠΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΕΩΣ ΑΠΑΛΟ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. Νο 2 ΑΠΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΕΩΣ ΑΠΑΛΟ» έως την 30-06-2012 με τμηματικές προθεσμίες
1. έως την 30-03-2012, για την ολοκλήρωση των εργασιών των ομάδων α) χωματουργικά , β) τεχνικά
γ) οδοστρωσία , δ) ηλεκτροφωτισμός , ε) φωτεινή σηματοδότηση .
2. έως την 30-06-2012, για την ολοκλήρωση των εργασιών των ομάδων α)ασφαλτικά και β) σήμανση.
Μειοψήφησαν τα μέλη Σταύρος Καβαρατζής και Κων/νος Μιχελής ψηφίζοντας Κατά, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 665/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 359 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 09:00
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 664 2011 Απόφαση 666 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή