Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 663

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 44/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 663 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5720/23-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: η κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 663 : Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η-7071/28-12-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 19-12-2011 συνημμένο Πρακτικό δημοπρασίας και το από 28-12-2011 συνημμένο Πρακτικό Ολοκλήρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» προϋπολογισμού 430.000,00 € με Φ.Π.Α., που έγινε στις 13/12/2011 σύμφωνα με τα οποία κατατέθηκαν 7 προσφορές , από τις οποίες μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έγιναν δεκτές οι 6. Στα δικαιολογητικά συμμετοχής της διαγωνιζόμενης Ε.Ε. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε. διαπιστώθηκε ότι : Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής της προαναφερόμενης εταιρείας που κατετέθη κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν.3669/08 αναφέρει ότι «Η παρούσα εγγυητική επιστολή μας ισχύει μέχρι της 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011…». Σύμφωνα όμως με το άρθρο 15.3 της Διακήρυξης 15.3 (επί ποινή αποκλεισμού), «Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 12-07-2012». Μετά τα ανωτέρω και αφού βεβαιώθηκε η γνησιότητα όλων των εγγυητικών επιστολών (μετά την λήψη γραπτών βεβαιώσεων γνησιότητας από όλα τα Πιστωτικά/Τραπεζικά ιδρύματα που εξέδωσαν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής) η επιτροπή προέβη στον αποκλεισμό της προαναφερόμενης εταιρείας, και κατάρτισε τον ακόλουθο πίνακα με τους διαγωνιζόμενους που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές:

Α/α                                                                    Ε ρ γ ο λ ή π τ η ς                   Έκπτωση
1 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» 51,14%
2 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. 44,14%
3 ΧΑΤΖΗΜΟΣΧΟΥ Ζ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 44,04%
4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. 40,14%
5 ΜΕΤΡΟΔΟΜΗ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΑΤΕΒΕ 35,10%
6 ΟΔΓΕ Α.Τ.Ε. ΟΔΩΝ - ΓΕΦΥΡΩΝ 35,04%

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για το έργο του θέματος, όπως αναφέρεται στα ανωτέρω Πρακτικά και την κατακύρωση του έργου στην μειοδότρια Εργοληπτική Επιχείρηση “ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» ”. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τα συνημμένα Πρακτικά και την ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης “ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» ” ως αναδόχου του έργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» προϋπολογισμού 430.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με έκπτωση 51,14%. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 663/2011. 

                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                        ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                        ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

                                                                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 437 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 09:17
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 662 2011 Απόφαση 664 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή