Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 662

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 44/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 662 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εκτέλεσης έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΥ (Ε.Ο.Κ. – Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ)
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5720/23-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: η κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 662 : Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 02/5881/27-12-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε άμεσες ανάγκες μεταφοράς και αποθήκευσης αρχείων των Υπηρεσιών (Δ.Δ.Ε., Δ.Ε.Κ.Ε., Δ.Ε.Σ.Ε.) που από 1-7-2011 ενσωματώθηκαν αυτοδίκαια στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας απαιτείται η δημιουργία επί πλέον χώρων αρχείων. Οι εν λόγω Υπηρεσίες στεγαζόταν σε ενοικιαζόμενα γραφεία και προκειμένου να μην επιβαρύνεται η Περιφέρεια με τις δαπάνες ενοικίων και δαπανών κοινοχρήστων, κινήθηκε η διαδικασία λύσης της μίσθωσης. Για να είναι δυνατή η μεταφορά των αρχείων των εν λόγω Υπηρεσιών καθώς και ορισμένα Αρχεία της Π.Ε. Καβάλας, αποφασίσθηκε η διαμόρφωση ορισμένων χώρων του πρώην κτηρίου του Οργανισμού Καπνού που ανήκουν στην Π.Ε. Καβάλας. Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε μελέτη διαμόρφωσης των χώρων του κτιρίου του πρώην Οργανισμού Καπνού, προϋπολογισμού 5.000,00 € ( χωρίς ΦΠΑ ) . Ο Ε.Δ.Ε. κ. Φίλιππος Πάχτας αποδέχθηκε την κατασκευή σύμφωνα με την μελέτη και τους όρους της Υπηρεσίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία :

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 € +1.150,00 ΦΠΑ=6150,00€ στον κ. Φίλιππο Πάχτα ΕΔΕ .
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΥ (Ε.Ο.Κ. – Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ)» προϋπολογισμού: 5.000,00 € ( χωρίς ΦΠΑ ) στον Φίλιππο Πάχτα ΕΔΕ με ποσοστό έκπτωσης 10%.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 662/2011.

                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                          ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                       ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 430 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 09:18
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 661 2011 Απόφαση 663 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή