Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 664

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 44/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 664 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τευχών ανοικτού διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Εκτίμηση της εξέλιξης και των τάσεων της ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας στη λίμνη Ισμαρίδα» στο πλαίσιο του έργου: «Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων Νομού Ροδόπης», προϋπ/σμού 96.544,80€ (χωρίς ΦΠΑ), για το χρηματοδοτικό μέσο χωρών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5720/23-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: η κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 664 : Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η κ. Μαρία Χαμητίδου υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2663/28-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.3481/2006 (ΦΕΚ Α 161), 3621/2007 (ΦΕΚ Α 279), 3919/2011 (ΦΕΚ Α 32) και όλες οι κανονιστικές πράξεις (π.δ. και Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή τους, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία τους.
2. Το Π.Δ. 696/1974, όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β’ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό Αμοιβών.
3. Ο Ν. 716/1977 και τα εκτελεστικά του διατάγματα , κατά το μέρος τους που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ. 4 του άρθρου 45 Ν.3316/2005.
4. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν.3852/2010».
6. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
7. Την αριθμ. πρωτ. οικ. Δ.Δ. 4489/19-10-2011 απόφαση Περιφέρειας Α.Μ.-Θ./Δ/νση Διοίκησης περί ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
8. Η με αρ. πρωτ. 14412/ΕΥΔ&ΠΤΣ 869/01-04-2010 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για την χρηματοδότηση/επιχορήγηση και την ενεργοποίηση της από 1-10-2009 υπογραφείσας «Σύμβασης Χορήγησης Χρηματοδότησης» (Grant Agreement) του Έργου EL0022 καθώς και τα Παραρτήματα της ως άνω απόφασης (Επιστολή Πρόθεσης Συγχρηματοδότησης, Σχέδιο Υλοποίησης Έργου, Σύμβαση Χορήγησης Χρηματοδότησης, Επιστολή Δέσμευσης Φορέα Υλοποίησης, Σύμφωνο Συνεργασίας, Πίνακας Χρηματοδοτικής Ροής) στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009.
9. Την αριθ. οικ 57612/4484/8-10-2010 απόφαση της Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. με την οποία ορίστηκε Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Υδραυλικών Έργων και Προϊσταμένη Αρχή η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Π.Α.Μ.-Θ.
10. Την αριθμ. πρωτ. οικ. Δ.Δ. 4489/19-10-2011 απόφαση Περιφέρειας Α.Μ.-Θ./Δ/νση Διοίκησης περί ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
11. Την από 1-11-2011 Τροποποίηση της Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ των Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, για την υλοποίηση του έργου του θέματος.
12. Τον φάκελο του έργου που περιλαμβάνει α)Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Τεκμηρίωση σκοπιμότητας του έργου, β) Πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών και υπηρεσιών-Χρονοδιάγραμμα, γ) Προεκτίμηση αμοιβής.
13. Την αριθ. Απόφαση 582/2011 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης με την οποία εγκρίθηκαν ο φάκελος του έργου και η συγγραφή υποχρεώσεων.
14. Την υπ΄αριθμ. 66/22-12-2011 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Κατόπιν των παραπάνω , η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Την έγκριση των συνημμένων τευχών προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη της μελέτης με τίτλο «Εκτίμηση της εξέλιξης και των τάσεων της ορνιθοπανίδας και της ιχθυοπανίδας στη Λίμνη Ισμαρίδα» στο πλαίσιο του έργου «Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων Νομού Ροδόπης» προϋπολογισμού 96.544,80 € (χωρίς Φ.Π.Α), για το Χρηματοδοτικό Μέσο Χωρών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009, α) Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας (τύπος Α), β) Περίληψη προκήρυξης, γ) Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
2. Τη δημοσίευση του ανωτέρω διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει :
1. Τα συνημμένα τεύχη προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «Εκτίμηση της εξέλιξης και των τάσεων της ορνιθοπανίδας και της ιχθυοπανίδας στη Λίμνη Ισμαρίδα» στο πλαίσιο του έργου «Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων Νομού Ροδόπης» προϋπολογισμού 96.544,80 € (χωρίς Φ.Π.Α), για το Χρηματοδοτικό Μέσο Χωρών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009 α) Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας (τύπος Α), β) Περίληψη προκήρυξης, γ) Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
2. Τη δημοσίευση του ανωτέρω διαγωνισμού.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 664/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
            ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 364 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 09:06
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 663 2011 Απόφαση 665 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή